شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: اکبر _____ محل تولد:
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: سبزعلی _____ محل تولد:
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: عباس _____ محل تولد:
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: مراد _____ محل تولد:
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: حاجی _____ محل تولد: روستای حیدره تابعه شهرستان همدان
نام مادر: صغرا _____ محل شهادت: روستای حیدره تابعه شهرستان همدان
نام پدر: سید علی اکبر _____ محل تولد: روستای سلطان آباد از توابع شهرستان شهریار
نام مادر: صديقه _____ محل شهادت: شهرستان همدان
نام پدر: حسن رضا _____ محل تولد: شهرستان ملایر
نام مادر: صفیه _____ محل شهادت: شهرستان ملایر
نام پدر: اسماعیل _____ محل تولد: روستای شهراب از توابع شهرستان اسدآباد
نام مادر: فیروزه _____ محل شهادت: شهرستان همدان
نام پدر: علی _____ محل تولد: شهرستان همدان
نام مادر: شهربانو _____ محل شهادت: شهرستان همدان
نام پدر: اصغر _____ محل تولد: روستای شورین از توابع شهرستان همدان
نام مادر: ملیحه _____ محل شهادت: شهرستان تهران

ابزار هدایت به بالای صفحه