شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[4 / 5 / 1400] روایت «مرصاد» از زبان شهید «صیاد»؛
[4 / 5 / 1400] زندگی در کانادا و شهادت در سوریه؛
[4 / 5 / 1400] یکی از پرستاران رزمنده دوران دفاع مقدس روایت کرد؛
[4 / 5 / 1400] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...
[4 / 5 / 1400] توصیه امام خامنه‌ای جهت تبیین توطئه‌های منافقین ...
[4 / 5 / 1400] ماجرای کمتر شنیده شده از حج خونین سال ۶۶؛
[5 / 5 / 1400] توهمی 48 ساعته برای فتح تهران؛
[4 / 5 / 1400] سختی مضاعف ایام اسارت با شنیدن خبر اسیر شدن خان ...
[5 / 5 / 1400] در بیانیه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مط ...

 

کارنامه دفاع مقدس
با پایان یافتن سال 1359 نیروهاي جمهوري اسلامي ایران آماده شـدند تا با فراهم آوردن زمینـه مناسـب عـراق را هـر چــه سـریعتر از خاک جمهوري اسلامي بیرون کنند.  بر این اساس از اواسط فروردین مــاه تا ا ...
تصرف شهر فاو به دست قوای ایرانی و پیروزي هایی کـه رزمنـدگان در این منطقه حساس به دست آوردند عراق را بیــش از پیـش در موضع ضعف قرار داد. کمک های بی دریغ کشورهای عربی و همچنین غرب هم نتوانست شکست سنگین ...
طی عملیاتی که در غرب کشور به اجرا درآمد مناطق بسیاری به دسـت رزمندگان آزاد شد. حضور نسبتا گسترده کردهاي معارض عراقی در این مناطق سبب گردید تا در مرحله نخست گشایش جبهــه تـازه در غرب کشور تلاش ها عمدتا ...
پس از هجوم دشمن در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1365 به حاج عمران و تصرف ارتفاعات حساس 2519 و ارتفاع شهید صدر نیروهای خودی بر روی یال های این ارتفاع یک خط پدافندی تحمیلی را برگزیده بودنـد اما به جهت تسلط دشم ...
یکی از مناطقی که به منظور انجام عملیات ایــذایی و محـدود مطرح و تصویب شد اسکله  العمیه  عراق بود. ایـن ماموریـت طبعــا به نیروی دریائی سپاه واگذار شد اما به لحاظ نوپا بودن این نیرو قرار شد ی ...
تصمیم براي یکسره کردن کار جنگ با اجراي عملیاتي بزرگ و سرنوشت ساز در سال 1365 تلاش سپاه پاســداران را بــراي طراحي عملیات کربلاي 4 در منطقه ابوالخصیب و شلمچه با هدف رسیدن به دروازه هاي جنوبي بصره در پي ...
ضرورت انجام عملیات موقعیت برتر سیاسي ­ نظـامي ایـران کـه در فتـح فــاو توسـط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حاصل شــد بــه رغـم تلاشهاي دشمن در چارچوب استراتژي دفاع متحرک حملات هوائي به مراکز صنعتي ح ...
در طول سال های پایانی جنـگ منطقــه  شـمال سومار  و  نفت شهر  بیش از هر زمان دیگر برای ایرانی ها اهمیت داشت چرا که حدود شش سال از جنگ می گذشت و هنوز این مناطق تحت اشغال عـراق بـود. ...
طرح دفاع متحرک عراق همزمان در چند منطقه اجرا شــد و علـي رغم تلاش رزمندگان وفرماندهان جنگ هنوز مناطقی در اشغال قوای عراقی باقی مانده بود. رژیم بعث که منتظر عکس العمل جمهـوری اسـلامی در جبهه های نبرد ب ...
گرچه عملیات کربلاي 5 و آثار آن توانست موقعیت مطلوبــي را پس از عملیات کربلاي 4 به وجود آورد لیکن به دلیل عدم انهدام کامــل قواي نظامي عراق در منطقه شرق بصره مجــدداً انجــام عملیات و انتخاب منطقه مناس ...
یکی دیگر از عملیاتهایی که در جبهه غرب کشور طـرح ریــزی و اجرا شد عملیات  کـربلای 9  بــود. ایــن تــک برای پس راندن عراق از ارتفاعات قصرشیرین و کنترل منطقه بــه اجــرا گذاشـته شد و ارتش جمهو ...
در این عملیات که در محور کرخه ­ دزفول با حضور رزمنــدگان اسلام صورت گرفت در دو محور  تپـه چشــمه  3 کیلومـتر پیشروی صورت گرفت اما در محور  جسر نادری  مواضع تصرف شـده نیروهـای خ ...
در محور شرهاني عین خوش و پاي پل کرخه (سرخه نادري) در منطقـه جنوب جمهوري اسلامي ایران که یکي از محورهــاي تجـاوز عراق در تجاوز سراسري روز اول جنگ بود تنها تیپ 2 زرهي از لشگر 92 زرهي زمیني ارتش ایران مس ...
در منطقه عمومي شـمال ســرپل ذهــاب در جمهـوري اسلامي ایران ارتفاعات کلینه و سید صادق قرار دارد که یک عملیــات آفنـدي محدود پس از سد پیشروي عراق به منظور کاهش توان رزمي نیروهاي عـراقي در آن اجرا گردید. ...
دنبال ایجاد تحرک در جبهه هاي ایران و ایجاد روحیه تهاجمي در نیروها و کسب موقعیت برتر در مقابله با عراق و به دلیل عــدم موفقیـت کامل عملیات کلینه و سید صادق در مرحلـه اول لشـگر 81 زرهـي از نـیروي زمیني ...

ابزار هدایت به بالای صفحه