شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[4 / 5 / 1400] روایت «مرصاد» از زبان شهید «صیاد»؛
[4 / 5 / 1400] زندگی در کانادا و شهادت در سوریه؛
[4 / 5 / 1400] یکی از پرستاران رزمنده دوران دفاع مقدس روایت کرد؛
[4 / 5 / 1400] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...
[4 / 5 / 1400] توصیه امام خامنه‌ای جهت تبیین توطئه‌های منافقین ...
[5 / 5 / 1400] توهمی 48 ساعته برای فتح تهران؛
[4 / 5 / 1400] سختی مضاعف ایام اسارت با شنیدن خبر اسیر شدن خان ...
[4 / 5 / 1400] ماجرای کمتر شنیده شده از حج خونین سال ۶۶؛
[5 / 5 / 1400] در بیانیه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مط ...

 

کارنامه دفاع مقدس
عملیات بدر آخرین شیوه ای بود که ســپاه پاســداران و ستاد مشترک ارتش به طور مشترک در آن عمل کردند البته در تدبیر تازه فرمانـدهان جنگ هر یک از این دو سازمان در مراحل مختلف به یاری یکــدیگر می پرداختند ب ...
سـاعت 21 و 25 دقیقـه شـامگاه 5 خردادمــاه 1364 نیروهـای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات  قدس 1  را با رمـز  یـا محمد رسول الله (ص)  در منطقــه عمومــی  هورالهویـزه  در ...
عملیات  قدس 2  ده روز پس از انجام عملیات قدس 1 در همـان منطقه عملیاتی  هور الهویزه  به اجرا گذاشته شد. این عملیـات نـیز بـا رمز  یا محمد رسول الله (ص)  در ساعت 2 بامداد 4 ...
موقعیت منطقه عملیاتي  قدس 3  از سوي دشمن بـه بلنـدي هاي  مین منصور  و در میان افراد محلي به  فَره سِیاه  مشــهور اسـت. این منطقه در محور عمومي دهلـران طیـب در غــرب رودخا ...
طوفان شدید دریاچه کم عمق  ام النعاج  عراق در شــمال شرقي شهر  بصره  و همچنین اسارت نیروهاي اطلاعاتي دشمن به دسـت رزمندگان مجاهدین عراقي از تیپ 9 بدر در این منطقه انگیزههاي طرح و اج ...
عملیات  قدس 5  براي تکمیل پیروزیهاي عملیــات قدس 1 و 2 در نظر گرفتــه شــد و هــدف از انجــام آن تصــرف پاسگاه  الیج  واقع در  هورالهویزه  و نزدیک شدن بـه  البیضــه ...
لشگر 81 زرهي نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایــران در حالي که تعدادي از یگانهایش در مناطق مختلف منطقه غرب و شـمالغرب در حال درگیري با ضد انقلاب داخلي بوده و از لشگر جدا شــده بودنـد به تدریج از آذر م ...
همزمان با هجوم سراســري عــراق در 1367/4/31 بـه طرف اهواز نیروهاي عراقي مستقر در منطقه غـرب نـیز در محـور قصـر شـیرین و اطراف آن اقدام به حمله گسترده اي به مواضع نیروهاي ایـراني کردند.  علیرغم ای ...
هرچند عراق در هجوم سراسري خود به جمهوري اسلامي ایران تـلاش اصلي را در منطقه خوزستان قرار داده بود ولي هرگز نتوانست بــه هیچ یک از اهداف سیاسي و نظامي پیش بیني شده دسـت یابـد و بــه علت مقاومت نیروهاي ...
دقیقا همزمان با حمله محدود نیروهاي ایراني در منطقه شوش در مورخه 1360/1/27 عراق اقدام به حمله در منطقه عمومي مریوان و ارتفاعات قوچ سلطان قلنجان کاني چناره و هاني برانه مي نماید.  هـدف عراق از این ...
بدنبال موفقیت قابل توجه رزمندگان جمهوري اسلامي ایران در عملیات مورخه 1360/3/5 در منطقه مریوان و تصرف ارتفاعات قــوچ سلطان نیروهاي عراقي از اینکه موقعیت حساس خود را از دست داده اند جهت بازپس گرفتن مناط ...

ابزار هدایت به بالای صفحه