عملیات طرق القدس

عملیات طرق القدس

آزاد سازي سوسنگرد و بستان و تأمين مرزهاي بين المللي

 

اهداف عمليات

علل انتخاب منطقه

موقعيت منطقه

وضعيت دشمن

استعداد دشمن

اقدامات نيروهاي خودي پيش از عمليات

سازمان رزم خودي

طرح مانور

شرح عمليات

نتايج

 

جمهوري اسلامي ايران تنها دو ماه پس از پيروزي در عمليات ثامن الائمه (ع)، عمليات طريق القدس را در سال دوم جنگ (آذرماه سال ۱۳۶۰) با سرعت بسيار و بر پايه تحولات جديد و شور و هيجان ايجاد شده در كشور، به عنوان بزرگ ترين عمليات خود در مقياس گسترده، طرح ريزي كرد. سازماندهي نيروهاي داوطلب با انگيزه شهادت طلبي در سازمان سپاه و در آستانه فرا رسيدن ماه محرم، برجسته ترين ويژگي اين عمليات بود.

با موفقيت عمليات ثامن الائمه (ع)  كه نشان داد طراحي و انجام عمليات هاي گسترده با سبك و شيوه جديد امكان پذير است – فرماندهان سپاه و ارتش طي جلسات متعددي شرايط جديد را مورد بررسي قرار داده و مبتني بر آن

استراتژي جديدي را تعريف كردند كه سه هدف اساسي را دنبال مي كرد:  

۱-    انهدام هر چه بيشتر ماشين جنگي عراق.

۲- دست يافتن به مواضعي مناسب جهت كم كردن خطوط پدافندي و نهايتاً آزاد سازي نيروهاي خودي از پدافند به منظور افزايش توان خودي در عمليات بعدي.

۳-    آماده شدن براي انجام عمليات نهايي و آزاد سازي گام به گام مناطق اشغالي.

مبتني بر اين استراتژي، دوازده طرح موسوم به «كربلا» تهيه شد كه ميزان تناسب توان خود با ظرفيت مورد نياز منطقه عملياتي، وضعيت زمين از جنبه نظامي و نيز اهميت          منطقه عملياتي، از عوامل اصلي در تعيين تقدم هر يك از طرح هاي مزبور بود، بر همين اساس، پس از مباحث مختلف ميان فرماندهان سپاه و ارتش عمليات طريق القدس به عنوان اولين گام از سلسله عملياتكربلا طراحي و به مرحله اجرا در آمد.

 

اهداف عمليات

مهم ترين اهداف عمليات طريق القدس عبارت بودند از :

–        آزاد سازي شهر بستان و بيش از ۵۰ روستاي منطقه

–        انهدام نيروهاي دشمن در منطقه با استعداد بيش از يك لشكر

–        قطع ارتباط بين دو نيروي عمده در مناطق عمومي اهواز و دزفول

–        رسيدن به هور و امكان نفوذ در خاك عراق.

علل انتخاب منطقه

پس از پاكسازي منطقه اشغالي در شرق رودخانه كارون در عمليات ثامن الائمه(ع)، هنوز در جبهه جنوب سه منطقه در اشغال دشمن قرار داشت كه عبارت بودند از :غرب روخانه كارون و شهر خرمشهر، منطقه بستان و سوسنگرد و منطقه غرب رودخانه كرخه. اين مناطق از نظر وسعت، هدف، استعداد و گسترش نيروهاي دشمن داراي موقعيت هاي متفاوتي بودند، بنابراين با توجه به توانايي و امكانات نيروهاي خودي براي انجام عمليات، منطقه سوسنگرد و بستان براي عمليات انتخاب شد.

 

موقعيت منطقه

منطقه عمومي عمليات در شمال غربي اهواز قرار داشته و داراي زمين هاي مرتفع، پست و هموار مي باشد كه از شمال به ارتفاعات الله اكبر، ميش داغ و تپه هاي رملي، در جنوب به رودخانه نيسان و هويزه، در غرب، از يك سو به دغاغله و رودخانه نيسان و از سوي ديگر، به رودخانه سابله و نهر عبيد و روستاي صالح حسن و از آن جا به سمت تپه هاي رملي در شمال امتداد مي يابد و از شرق به هورالهويزه و تنگه چزابه و مرزهاي بين المللي محدود مي شود.

زمين منطقه در شمال، رملي و از جنس ماسه هاي بادي است. سمت بيشتر ارتفاعات منطقه، از شمال غربي به جنوب شرقي و شيب زمين در مكان هاي مختلف، متفاوت است.  رودخانه هاي اين منطقه شامل رودخانه كرخه با عرض تقريبي ۲۵ تا ۴۰۰ متر و عمق ۵/۱ تا دو متر است كه عبور از آن بدون استفاده از پل هاي موجود، غير ممكن مي باشد؛ رودخانه كرخه كور در حميديه كه از رودخانه كرخه منشعب شده و تغيير مسير مي دهد؛ نهر سابله به عنوان شاخه ي جدا شده از كرخه و نهر نيسان به عنوان شاخه اصلي، جدا شده از كرخه كه ابتدا به نام مالكيه وارد سوسنگرد شده و از آن جا به بعد نهر نيسان ناميده مي شود.

عوارض مصنوعي منطقه به اين شرح بود: جاده آسفالته سوسنگرد – پله سابله- بستان؛ جاده معروف به تعاون كه دشمن ساخته بود و از حد فاصل بستان – سابله به پل نيسان و به سمت جفير امتداد داشت؛ ميدان هاي مين و مواضع احداثي دشمن. آبادي هاي اين منطقه شامل دهلاويه، برديه، دغاغله، سابله، چزابه و ديگر روستاها مي باشد.

 

وضعيت دشمن

ارتش عراق پس از ناكامي در تصرف سوسنگرد و پيشروي به سمت اهواز، در خارج از شهر و غرب سوسنگرد مواضع پدافندي خود را با استفاده از موانع طبيعي و مصنوعي در محور جابر حمدان در شمال رودخانه كرخه و محورهاي دهلاويه، سويداني و هويزه در جنوب كرخه به گونه اي مناسب تحكيم و تثبيت كرد.

عراقي ها پس از عمليات ثامن الائمه (ع) و تحمل ضربه مهلك ناشي از آن، تمام توان خود را براي شناسايي تحركات و مقاصد نيروهاي خودي بسيج كرد و تا ۶۰ درصد موفق به كشف اين اطلاعات شد. اما به دليل نقص اطلاعات، همچنان در ترديد به سر مي برد و در تجزيه و تحليل خود به اين نتيجه رسيده بود كه يكي از راه كارهاي احتمالي نيروهاي خودي، تمركز تلاش اصلي براي عمليات، در محور غرب سوسنگرد، عبور از پل سابله به سمت بستان و نيز تلاش پشتيباني، از شمال كرخه و محور الله اكبر، جنوب ارتفاعات رملي به سمت غرب و تنگه چزابه مي باشد. دشمن براي مقابله با اين راه كارها، تركيب و شكل استقرار نيروهاي خود را با استفاده از موانع موجود آرايش داد. ارتش عراق كه براي پشتيباني و تقويت نيروهاي خود به پل هاي روي رودخانه هاي كرخه و سابله و جاده هاي شمالي جنوبي متكي بود، حفاظت و حمايت از پل ها را تشديد كرد. در عين حال، عوارض رودخانه هاي منطقه تحرك فوق العاده و پشتيباني سريع را براي دشمن غير ممكن كرده بود.

 

استعداد دشمن

نيروهاي دشمن در شمال كرخه تيپ ۲۶ زرهي از لشكر ۵، تيپ ۹۳ پياده از لشكر ۴ پياده كوهستاني، گردان ۱ پياده از تيپ ۲۳، تيپ ۳۱ و ۳۲ نيروي مخصوص و نيروهاي جيش الشعبي بود.

نيروهاي دشمن در جنوب كرخه شامل تيپ هاي ۲۵ مكانيزه و ۱۶، ۳۰ و ۹۶ زرهي از لشكر ۶ زرهي، تيپ ۴۸ پياده از لشكر ۱۱ پياده، تيپ ۱۲ زرهي از لشكر ۳ زرهي، يك گردان ازتيپ ۳۲ نيروي مخصوص، گردان ۲۰ دفاع الواجبات، نيروهاي كماندويي لشكر ۷ پياده و نيروهاي جيش الشعبي بود.

دشمن پس از آگاهي از سمت تك نيروهاي خودي اقدامات زير را انجام داد:

۱-    جابه جايي تيپ ۳۰ زرهي با تيپ ۳۵.

۲-    تقويت منطقه غرب سوسنگرد با تيپ ۳۰ نيروي مخصوص.

۳-    تمركز تيپ ۳۱ نيروهاي مخصوص و گروه هاي كماندو در شمال كرخه، تنگه چزابه و پل هاي كرخه.

۴-    ايجاد تمركز در گردان هاي تيپ ۱۲ در شمال كرخه و تنگه چزابه به عنوان نيروي احتياط و پاتك.

۵-    ايجاد تمركز در تيپ ۴۸ پياده و تيپ ۹۳ در مثلثفينيخي و شمال كرخه.

۶-    ايجاد تمركز در گردان هاي تيپ ۲۶ شمال كرخه به ويژه خطوط دوم.

۷-    تقويت خطوط دفاع غرب سوسنگرد يا تيپ ۳۰ زرهي، گردان هايطارق و المثني.

۸- جابه جايي تيپ ۱۰ زرهي از منطقهمسيله به حوالي قرارگاه لشكر ۶ زرهي به عنوان احتياط آن لشكر براي اجراي تك در منطقه غرب سوسنگرد.

۹-    تمركز در ذخيره مهمات توپخانه و تانك و سلاح ضد تانك و ضد هوايي و افزايش مهمات خطوط اول.

۱۰- تمركز در تقويت نيروي حمايت از پل ها و تقويت سلاح و مهمات مربوط به آن.

 

اقدامات نيروهاي خودي پيش از عمليات

مهم ترين اقدامات نيروهاي خودي حد فاصل عمليات هاي ثامن الائمه (ع) تا طريق القدس، عبارت بودند از:

۱- شناسايي خطوط و عمق دشمن؛ مهمترين شناسايي عمق با هدف انهدام دشمن در شمال غربي رودخانه نيسان شامل منطقه غرب سوسنگرد و حاشيه هور و از پشت دشمن در روستاهاي دفار، نهركسر، شيخ محمود و تا حوالي بيت نعمه مي شد. براي شناسايي معابر خودي به دشمن و برعكس، شناسايي موانع مصنوعي شامل ميادين مين، خاكريزها و ساير تاسيسات و نيز شناسايي و ثبت تحركات و استعداد پشتيباني دشمن اعم از هوايي، هوانيروز، توپخانه و پدافند هوايي اقداماتي انجام گرفت. هم چنين منطقه شمال كرخه در حدفاصل جناح دشمن و ارتفاعات ميشداغ در منطقه رملي نيز شناسايي شد كه اطلاعات آن بسيار حائز اهميت بود و منجر به طرح ريزي عمليات به صورت احاطه اي شد و جاده معروف بر روي منطقه رملي نيز بر اساس همين اطلاعات و برابر نياز عمليات احداث شد و بدين ترتيب، امكان دسترسي نيروهاي خودي در خيز اول به عقبه دشمن در تنگه چزابه فراهم شد.

۲- سازماندهي نيروهاي مردمي به كوشش و تدبير سپاه پاسداران، به گونه اي كه در محاسبات عمليات، ميزان استعداد و توان سپاه به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده در آغاز عمليات و كسب موفقيت مورد تاكيد قرار گرفت.

۳- طرح ريزي عمليات بر پايه شناسايي از منطقه وتوان موجود نيروهاي خودي و انجام دادن برخي جابه جايي ها و تقويت منطقه كه با ظرافت و دقت خاصي انجام گرفت.

۴-    نزديك كردن خطوط خودي به دشمن با ايجاد خاكريزهاي كوتاه.

۵-    اجراي طرح آب براي محدود كردن خطوط پدافندي و آزاد كردن نيرو.

۶-    احداث جاده اي به طول ۱۵ تا ۲۰ كيلومتر در زمين هاي رملي شمال منطقه عملياتي.

 

در پي شهادت برخي از فرماندهان ارتش و سپاه پس از عمليات ثامن الائمه(ع)، انتصاب هاي جديد موجب تغييراتي در مديريت جنگ شد كه در گسترش و تأمين همكاري سپاه و ارتش نقش به سزايي داشت.

سازمان رزم خودي

 در اين عمليات، نيروهاي سپاه پاسداران براي اولين بار در قالب «تيپ» شركت داشتند كه عبارت بودند از:

تيپ ۱ عاشورا با استعداد ۹ گردان پياده.

تيپ ۲ كربلا با استعداد ۳ گردان پياده.

تيپ ۳ امام حسين (ع) با استعداد ۸ گردان پياده.

تيپ امام سجاد (ع).

تيپ امام حسن(ع) با استعداد ۳ گردان پياده (به عنوان احتياط عمليات).

هم چنين، يگان هاي ارتش متشكل بودند از :

تيپ ۳ از لشكر ۹۲ زرهي.

تيپ هاي ۱ و ۲ از لشكر ۱۶ زرهي.

تيپ ۱ از لشكر ۷۷ پياده.

۸ گردان توپخانه.

 

طرح مانور

طرح كلي مانور عمليات به شرح ذيل تهيه و تصويب شد:

الف- تلاش اصلي:

با توجه به تحليل و ارزيابي فرماندهان از نوع آرايش نيروهاي پدافندي دشمن و نيز تفكر حاكم بر فرماندهان ارتش عراق و نوع نگرش آنان نسبت به توانايي نيروهاي انقلابي و عدم باور دشمن نسبت به امكان عبور قواي خودي از منطقه رملي شمال عمليات، اين منطقه به عنوان فلش اصلي عمليات انتخاب شد تا موجب غافلگيري دشمن شود، بر همين اساس، مقرر شد شمال كرخه با استفاده از يك مانور احاطه اي و با به كار بردن يك تيپ زرهي ارتش و دو تيپ پياده سپاه پاكسازي شده و تنگه چزابه تامين مي شود.ب – تلاش پشتيباني: به منظور حمايت از تلاش اصلي و تامين منطقه جنوبي عمليات، يك مانور جبهه اي با استفاده از دو تيپ زرهي ارتش و دو تيپ پياده سپاه تصويب شده كه ضمن پشتيباني از تلاش اصلي، اهداف ديگري را دنبال مي كرد كه عبارت بودند از: آزادسازي بستان و منطقه غرب سوسنگرد و نيز دستيابي به كرانه شمالي رودخانه نيسان و سواحل شرقي هورالعظيم.

 

شرح عمليات

عمليات در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد ۸/۹/۱۳۶۰ با عبور نيروهاي پياده يگان هاي سپاه از ميادين مين و مواضع دشمن، در چند محور به طور هم زمان آغاز شد. نيروهاي عمل كننده در محور شمال عمليات، در همان ساعات اوليه درگيري موفق شدند مواضع نيروهاي عراقي را در خطوط اول تصرف كرده و نيروهاي احتياط دشمن را در پشت خطوط پدافندي منهدم كنند. ميزان موفقيت اوليه يگان هاي سپاه در محور شمال به حدي بود كه فرمانده تيپ زرهي ارتش نيز به گردان هاي زرهي و مكانيزه خود فرمان داد تا از معابر بازشده با چراغ روشن عبور كرده و ضمن انهدام دشمن و حمايت از نيروهاي پياده خودي به سوي هدف هاي خود در عمق منطقه پيشروي كنند. به اين ترتيب، در ساعت ۶ بامداد روز اول عمليات، تيپ امام حسين (ع) به همراه يك گردان از تيپ ۳ زرهي از لشكر ۹۲ موفق شدند تنگه چزابه را تصرف و تامين كنند. در اين محور تا ساعت ۹ صبح روز اول، تمامي اهداف تعيين شده، تامين گرديد.

در محور جنوبي عمليات، اوضاع به گونه اي ديگر بود. دشمن كه فلش اصلي عمليات نيروهاي ايراني را از اين محور مي دانست، با بهره گيري از موانع متعدد و هوشياري نيروهايش به سختي مقاومت كرده و مانع پيشروي قاطع نيروهاي ايراني شده بود. نيروهاي خودي به رغم شكستن برخي از خطوط اوليه و تصرف پل سابله، با روشن شدن هوا مجبور به عقب نشيني شدند.

با بروز شرايط سخت در محور جنوبي عمليات، تصميم گرفته شد كه نيروهاي خودي در شمال با ورود به منطقه ابوچلاچ (منطقه كوچك محصور بين شاخه هاي رودخانه كرخه درغرب بستان) به سوي شرق و جنوب شرقي پيشروي نموده، بستان و منطقه سابله را تصرف و تأمين نمايند.

اين مرحله از عمليات در روز دوم با ورود يگان هاي سپاه به منطقه ابوچلاچ تحقق يافت و شهر بستان پس از ۴۲۰ روز اشغال آزاد شد.

متعاقب ورود نيروهاي خودي به مثلث سابله و پيشروي به سوي ساحل شمال رودخانه سابله و نهر عبيد نيروهاي باقي مانده عراقي موضع خود در اين منطقه را ترك و به جنوب رودخانه سابله گريختند.

روزهاي سوم تا پنجم عمليات با تبادل آتش بين طرفين و تلاش نيروهاي خودي براي نگهداري و تحكيم مواضع متصرفي سپري شد.

در روز ششم عمليات (۱۳/۹/۱۳۶۰) دشمن سعي كرد تا از تعلل نيروهاي ايراني در اتخاذ يك پدافند مطمئن و مستحكم، در منطقه مثلث شكل شمال سابله، سود جسته و آن را مجددا به تصرف خود درآورد و از آن طريق بستان را در معرض تهديد قرار دهد. اما هوشياري نيروهاي خودي و حضور به موقع نيروهاي تقويتي (پياده و زرهي) در قسمت شمال پل سابله، موجب شد تا دشمن با تحمل تلفات سنگين چندين كيلومتر عقب نشيني نموده و در جنوب سابله مستقر شود.

 

نقطه پايان عمليات طريق القدس، تلاش نيروهاي خودي براي پاكسازي محدوده اي به وسعت ۷۰ كيلومتر مربع بود كه بين جنوب سابله و شمال رودخانه نيسان قرار داشت و همچنان در اشغال نيروهاي عراقي باقي مانده بود. فرماندهان خودي پس از انجام مباحث مانور و اقدامات شناسايي و آماده سازي نيروها، قصد داشتند اين منطقه را نيز آزاد نمايند؛ ليكن قبل از شروع عمليات، فرمانده عراقي به اشتباه تاكتيكي خود مبني بر حضور در يك منطقه محصور با موانع طبيعي پي برده و بر همين اساس، در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ در پوشش آتش شديد توپخانه به طرز ماهرانه اي نيروهاي خود را از منطقه مزبور خارج ساخت و در نتيجه، انجام عمليات نيروهاي خودي منتفي شد.

نتايج

با اجراي عمليات طريق القدس، اولين مرحله از استراتژي جديد تحت عنوانكربلاي ۱ با موفقيت به پايان رسيد و نتايج زير را به دنبال داشت:

 

 

۱- آزاد سازي ۶۵۰ كيلومتر مربع از خاك جمهوري اسلامي شامل شهر بستان، حدود ۷۰ روستا، ۵ پاسگاه مرزي و نيز تنگه استراتژيك چزابه.

۲-    تجزيه شدن قواي سپاه سوم عراق، كه با تواني بيش از ۶ لشكر بخش هاي خوزستان را تحت اشغال داشت.

۳-    موفقيت ابتكار عبور از منطقه رملي.

۴-    خسارات وارده به دشمن به شرح زير:

تانك ۱۷۰

 نفربر ۱۵۰

خودرو  250

توپ ضد هوايي  30

دستگاه مهندسي ۱۲۰

توپ صحرايي  19

هواپيما  13

هلي كوپتر  4

كشته و زخمي شدن حدود ۸۵۰۰ نفر و به اسارت در آمدن ۵۴۶ نفر از نيروهاي دشمن.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا