شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

کارنامه دفاع مقدس
قدس (4)
قدس (4)

طوفان شدید دریاچه کم عمق  ام النعاج  عراق در شــمال شرقي شهر  بصره  و همچنین اسارت نیروهاي اطلاعاتي دشمن به دسـت رزمندگان مجاهدین عراقي از تیپ 9 بدر در این منطقه انگیزههاي طرح و اجـراي عملیات  قدس 4  شـد. طوفـان عـوارض خشـک و کوچـک بـر سطح دریاچه را کنار زد و دریاچه به  شط العرب  متصـل شــد. این دریاچه از چند طرف به چندین آبراه و روسـتا ختـم میشـود و مسـاحتي در حـدود یکصد کیلومتر مربع را داراست و آب آن از رودخانههاي واقــع در خاک ایران تأمین میشود. عملیات قـدس 4 بـا چهـار هـدف انهــدام نیروي پدافندي دشمن آزادسازي 150 کیلومتر مـربع از دریاچــه و تسـلط بر بخشي دیگر از هورالهویزه گرفتن جاي پا براي گسـترش عملیـات و در اختیار گرفتن جناح از دشمن و نزدیکي به بخشـي از خشـکیهاي شـرق دجله در منطقهاي به گستردگي 160 کیلومتر مربع به اجرا گذاشته شـد. این عملیات را نیروي زمیني ســپاه پاســداران و مجاهدان و ارتشیان پناهنده عراقي که در غالب تیپ 9 بدر گرد هم آمده بودند صورت دادنـد. حمله ساعت 24 روز 1 مردادماه 1364 بـا رمـز  یـا محمـد رسول الله (ص) ­ الله اکبر  در حالي آغاز شـد کـه هواپیماهـاي  پي. س. 7  عراق روزي یک ­ دو بار سطح منطقه و دریاچه ام النعـاج را بمبــاران ایذایي میکردند ولي دشمن در زمان عملیات کاملا غافلگیر گردید بــه گونهاي که بي سیم چي فرمانده عراقي تسلیم نیروهاي ایران شـد. دشـمن نـیز پس از سقوط بخشي از مواضع خود اقدام به اجراي آتش توپخانه نمود و تردد نیروهاي ایراني را در منطقه با مشکل روبرو ساخت اما یک عامل ویژه سبب قطع این گلوله باران شد. به این صورت شــماري از اسراي دشمن به تقاضاي همکاري پاسخ مثبت داده و به پاي بي سیم آمدنـد. و از پست شنود با فرماندهي دشمن در عقبه تماس گرفتند و تقاضاي نیرو کردند اما با تقاضاي آنان به علت عدم تسلط عراق بر منطقــه عملیات مخالفت شد ولي در برابر تقاضاي قطع آتش به این بهانه کــه بـر سر نیروهاي دشمن ریخته میشود موافقت شده و لحظاتي بعد آتش سنگین دشمن قطع گردید و به دنبال آن تردد نیروهاي خودي از سر گرفتـه شـد. این عامل کمک شایاني به موفقیت عملیات براي ایـران در پـي داشـت. طي چهار روز عملیات 1 فروند چرخبال 10 فروند قایق چندین قبضـه خمپاره انداز و چندین پایگـاه شـناور منهــدم و گـردان 2 از تیپ 117 دشمن متلاشي گردید. شمار تلفات دشــمن در ایــن عملیات 336 تن کشته و زخمي و اسیر گزارش شده است.  علاوه بـر آن 5 فرونـد قایق شماري دستگاههاي مخابراتي و تعدادي سلاح سبک و سنگین مهمـات به غنیمـت رزمنـدگان درآمـد. بزرگـترین دسـتاورد عملیـات قـدس 4 آزادسازي 160 کیلومتر مربع از منطقـه هورالهویـزه عـراق دریاچـه ام النعاج (بزرگترین دریاچه منطقه هور) و 20 پاسگاه آبي دشمن بود.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه