شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
قدس (3)
قدس (3)

موقعیت منطقه عملیاتي  قدس 3  از سوي دشمن بـه بلنـدي هاي  مین منصور  و در میان افراد محلي به  فَره سِیاه  مشــهور اسـت. این منطقه در محور عمومي دهلـران طیـب در غــرب رودخانـه  میمه  قرار دارد و داراي تعدادي تپه و بلندي است. بلندي 208 بـه سـبب اشـراف آن بـر غرب رودخانه میمه شهرت و اهمیت ویژه اي در هر دو سوي نبرد داشت.  دشمن پـس از شکسـت در عملیـات بیـت المقــدس و عقـب نشیني سراسري خود که به آزادي خرمشهر معروف اســت بخشـي از بلندي هاي مرزي جبهه میاني را در اشغال خود نگه داشت تــا دیـد و اشراف کافي بر منطقه عمومي دهلران را داشته باشد بنابراین طراحي عملیـات قدس 3 به تناسب راهکارهاي موجــود در منطقــه از دو محور صورت گرفت. رزمندگان بامداد روز 20 تیرماه 1364 بــا رمــز  یـا امام جعفر صادق (ع)  به طور همزمان حملـه خــود را آغــاز کردنـد. سرعت عمل نیروهاي خودي چنان بود که در همان لحظات نخست نزدیک به 70 تن از نیروهاي عراقي به اسارت درآمدند. نیروها با رعایت اصل غـافلگیري و استتار شب به قرارگاه دشمن در عقبه خط آنان حمله برده و کابــل هاي برق و مخابرات خط اول دشمن را قطع کردنــد. بــدین صورت ارتباط نیروهاي دشمن با عقبه خود به منظور خبردهي و پشتیباني مختل شد. از آنجا که هدف این عملیات صرفا نفوذ و ضربه زدن به یگان هـاي دشـمن بود لذا نیروها حتي الامکان از به غنیمت گــرفتن و انتقــال اقلامي که دست و پاگیر بودند خودداري کردند و تلاش نمودند تا اساســا امکانات دشمن را منهدم سازند. پس از اجراي موفق عملیات و ســرزدن سپیده صبح دستور عقب نشیني و بازگشت نیروهاي خــط شــکن به خطوط پیشین صادر شد. دشمن نیز که با توجه به قطع کابــل هـاي ارتباطي و مخابراتي خود از اهداف این عملیات غافل بود به طور همه جانبه اقـدام به پاتک بر روي بلندیهایي که از نیروهاي ایراني خالي شـده بـود کـرد و طبیعتا از این ضد حمله سودي نجست . همزمـان بـا عملیـات قـدس 3 عملیــات دیگــري توســط نــیروي زمیـني ارتش در منطقه عملیاتي  شَرِهاني  به منظور باز پس گـیري منــاطقي کــه به تازگي در اشغال دشمن درآمده بود صورت گرفـت. ایـن یـورش سـبب شـد کـه توجـه فرماندهان عراقي به آن محور معطوف شود بنابراین مي توان گفت کـه عملیات نیروهاي ارتش به نوعي پشتیباني عملیات قدس 3 بود. در ایـن حمله 15 دستگاه خودروي آیفا (کـامیون) 4 دسـتگاه تانـک 15 قبضـه خمپاره انداز 6 قبضه توپ 106 میلیمتري 10 زاغه مهمات مقـرگردان 1 و 2 از تیپ 805 و پمپ بنزین قرارگاه دشمن در منطقـه منهــدم شد. ضمن آنکه تعداد 1470 تن از نیروهاي دشمن کشته و زخمي شده یا به اسارت نیروهاي عمل کننده خـودي درآمدنـد. عـلاوه بـر ایـن چنـدین دستگاه بي سیم و سیستم هاي مخابراتي و شماري سلاح سبک و نیمـه سنگین از دشمن به غنیمت گرفته شد.    

 

ابزار هدایت به بالای صفحه