شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
فتح المبین
فتح المبین

هفده ماه از انجام علمیات ناکـام  توکـل  در منطقـه پـل نـادري و شرق رودخانه وحشي  کرخه  مي گذشت و دشمن همچنان در منطقـه گسترده فکه  شوش عین خوش  چنانه  و مناطق دیگري از جبهه جنوب به سر مي برد تا آنکه سرانجام عملیـات  فتـح المبیـن  در 4 مرحلـه براي آزاد سازي بخش وسیعي از خاک میهن و خارج ساختن شــهرهاي دزفول  اندیمشک و جاده اندیمشک ­ اهواز از برد توپخانــه و سـایت موشکي سنگین و پرکار عراق طرح ریزي شد. در عملیات  طریق القـدس  زمینه مناسبي براي این کار بزرگ و سرنوشت ساز فراهم شده بــود. فرمانده وقت سپاه به قرآن استخاره مي کند:  انا فتحنا لک فتحــا مبینا . ساعت 30 دقیقه بامداد دوم فروردین ماه 1361. یکصـد گـردان از سـپاه و 35 گردان از ارتش ایران  در غرب دزفـول و شـوش­ بـدون آتــش تهیه نیروهاي خودي ­ با رمز  یا زهـرا (س)  بــه قلــب دشمن مي زنند. در مقابل 170 گردان از قواي رزمي عراق صـف کشــیده بودنـد. نیروهاي خودي در قالب چهار قرار گاه عملیاتي سازماندهي شده بودند و از چهـار محور شوش رودخانه کرخه  کوه  میشداغ  در جـاده اهـواز­ اندیمشک و غرب دزفول حمله را شروع کردند. در مرحله نخست و دوم تنگه هـاي عین خوش و  رقابیه  بر روي دشمن مسدود و در دو مرحله دیگـر ارتش عراق تا پشـت رودخانـه  دویـرج  عقـب رانــده شـد. در این عملیات شهیدان  حسین خـرازي  فرمانـده لشـکر چهــارده امام حسین (ع) و  محسن وزوایي  فرمانده یک گردان از تیپ 27 محمـد رسول الله (ص) از سپاه پاسداران در شکست عراقیها در محـور رقابیـه و  علـي گره زد  بزرگترین موفقیت را به ارمغان آوردند. کار بي نظیري که در این عملیات انجام شد و مایه شگفتي عراقیها گردید حفر کانال و تونـل در زمینهـاي رملي منطقه و دور زدن دشمن از طریق آن بود. لشـکرهاي 10 زرهـي 1 مکانیزه عراق که در این محاصره غافلگیر شده بودند بـا تحمــل آسیب هاي جدي و فراوان و شکستي که  احمـد متوســلیان  فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله (ص) به آنها وارد آورد ازمیان رفتند. با انجـام عملیـات فتح المبین 2400 کیلومـتر از خـاک ایـران در شــمال خوزستان آزاد و دستیابي به چاه هاي نفت  ابوغریب  حاصـل شـد. طـي ده روز نبرد 18 فروند هواپیما سه فروند چرخبال 361 دسـتگاه تانـک و نفـربر صـدها دستگاه خودروي نظامي و شمار چشمگیري از سلاحهاي انفرادي و نیمه سنگین دشمن از بین رفت و بیش از 4000 تن از نیروهاي عراقي کشته و زخمي شده و یا به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند. همچنیــن شمار 150 دستگاه تانک 170 دستگاه نفربر 165 قبضه توپ شماري سلاح سبک و نیمه سنگین یک رسد کامل موشک سام 6 بـه همـراه 3 فرونـد موشک و انبوهي مهمات دیگر به دست رزمندگان اسلام افتاد.       

 

ابزار هدایت به بالای صفحه