شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
فتح (5)
فتح (5)

با قرار گرفتن سلسله عملیات محدود و گسترده برون مــرزي در دستور کار فرماندهان جبهه شمالي جنگ و همچنین همکاري و بهــره گیري از توان جنگندگي معارضان کرد عراقي ­ حتي به واسطه اهداف مشترک ­ عملیــات نــامنظم و گســترده  فتـح 5  در منطقه عملیاتي  چوارتا   و مــاووت  در شــمال اســتان  ســلیمانیه  عراق و همزمان با عملیات   کربلاي 10  در غرب ماووت به اجرا گذاشته شد .   ساعت 1 و 47 دقیقه بامداد روز 25 فروردین ماه 1366 و در هنگامي که هنوز سپیدي بـرف و سوز و سرماي زمستان سـال پیـش بـر هــواي آن منطقـه کوهستاني مستولي بود نیروهاي تحـت امـر قرارگـاه  رمضـان  و گـروه انبوهي از معارضان کرد عراقي با رمز  یا صاحب الزمان   حملــه را آغاز کردند. در همان لحظات نخست سرعت عمل و گستردگي تهاجم نیروهاي ایـراني سبب غافلگیري و انهدام توان رزمي دشمن شد به گونه اي که پـس از گذشت چند ساعت از آغاز عملیات و با سپیده صبحگاهي  همگي نقـاط مورد نظر به تصرف نیروهاي خودي درآمدند اما بدلیل ناتواني نیروهـاي نامنظم براي دفع پاتک هاي سنگین عراق و عدم اتصال نقاط آزاد شـده به خطوط نیروهاي پدافندي خود  بتدریج دشمن همه مواضــع از دست داده خود را بازپس گیري کرد .   در عین حال طي این عملیات علاوه بـر انهدام مراکز نظامي عراق  دکل تلویزیون سلیمانیه و پایگاه هاي عـراقي مستقر در اطراف  سورقلات  نابود شـد و مقـر لشــگر 27 از سپاه یکم عراق مورد حمله قرار گرفت. تعداد 1500 نفر از قواي دشــمن کشته و زخمي شده و یا به اسارت نیروهاي خودي درآمدند و مقدار قابل توجهـي سلاح و مهمات دشمن به غنیمت گرفته شد. شکست نیروهاي خودي در این عملیات از ناهماهنگي نیروهاي عمل کننده منظم ونامنظم ­ که از دو جهت متقابل به مواضع دشمن در ارتفاعات حمله برده بودند ­ ناشي شد .   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه