شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
فاو
فاو

منطقه فاو از زمان تصرف توسط رزمندگان اسلام و تثبیـت مواضـع کـه حدود 75 روز طول کشید تا 67/1/28 فعالیــت خاصـي را از دو طرف شاهد نبود اما به خوبي قابل درک و پیش بیني بود که عـراق در صـورت دستیابي به توانایي لازم حساس ترین مواضع را مورد هدف قرار خواهد داد.  لذا وضعیت مواضع پدافندي خودي در فاو نامناسب بــودن منطقه جهت استقرار طولاني نداشتن جاده مواصلاتي و متکي بودن به پلهـاي نصب شده روي اروند رود که حتي با آتش توپخانه نیز ممکن بود منهدم گردد عراق را بر آن داشت تا با استفاده از وضــعیت سیاسـي و بحران ایجاد شده توسط آمریکا در خلیج فارس مبدا حملات سراسري خـود را در سال پایاني جنگ در منطقه فاو قرار داده با تک شــیمیایي گسترده آتش فوق العاده توپخانه و انهدام پل هاي روي اروند شهر فاو را تصرف نموده و تنها حادثه قابل تبلیغ بعد از جنگ را براي خود رقم زده و حملات بعدي را طرحریزي نماید. حمله سپاه هفتم گــارد ریاسـت جمهوري و یگانهاي دریایي عراق در این منطقه با هدف بـازپس گـیري شـهر فـاو تأمین اروند رود و وارد کردن فشار به ایران جهت قبول کردن قطع نامـه 598 صورت پذیرفت.نتیجه:­ دشمن توانست بعد از بمباران شـیمیایي و قطـع پـل هـاي ارتبـاطي منطقه فاو را تسخیر نماید کم بودن اسراي ایراني در این عملیات بخوبي نشان داد که دشمن بعـد از شــخم زدن زمیــن بـا توپخانه و بمباران شیمیایي و هوایي وارد منطقه گردیده است.­ برآورد عمومي میزان سلاح شیمیایي به کار گرفته شده در ایــن حمله سه برابر وسعت منطقه فاو بوده که مي توانست در حد غیرقابل تحملـي براي هرموجود زنده هوا و زمین را آلوده نماید.­ از تلفات و ضایعات دشمن در این حمله گزارشي بدست نیامده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه