شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
طلائیه - کوشک
طلائیه - کوشک

با تداوم عملیاتهاي عـراق و بـازپس گـیري منـاطق در تصـرف ایـران وضعیت عمومي مناطق عملیاتي جنوب در نیمه اول سال 1367 چنـدان مناسب نبود و دشمن با استفاده از توان فوق العاده بــه دسـت آمده در افزایش نیرو و ادوات جنگي و بهره گیري از بحران موجود در منطقه نـه تنها از موضع دفاعي بیرون آمده و اقدام به بازپس گیري خاک خود مـي نمود بلکه با استفاده از برهم زدن سازمان رزم رزمندگان ایـراني قصـد تعرض و ادامه عملیات بداخل خاک ایـران را داشـت. هجــوم عراق در محور طلائیه به کوشک در چهارم تیرماه 1367 آغاز گردیـد و 5 روز بـه طول انجامید یگانهاي حمله کننده عراقي همان یگانهـایي بودنـد کـه در همین روز جزایر مجنون را بازپس گرفته و مواضع لشکر 92 زرهي اهواز از نیروي زمیني ارتش را مورد هجوم قرار دادند. به نظر مــي رسـید که عراق چهار هدف عمده را در عملیات خود از اول تیرماه دنبال مي کرد:  1­ پیش روي به داخل خاک ایران 2­ گرفتن اسیر براي مذاکرات صلح 3­ رسیدن به اهداف خود در روزهاي اول جنگ4­ وادار کردن ایران به پذیرش قطع نامه 598 نتیجه:­ دشمن در روزهاي اولیه از مواضع نیروهاي ایراني عبور کرده و حتي تا جاده اهواز ­ خرمشهر پیش روي نمود و بعد از جمع آوري اسرا و غنایم به مواضع خود در نوار مرزي عقب نشیني کرد.­ در این نبرد نابرابر خسارت قابل توجهي به تجهـیزات و ادوات جنگـي عراق وارد آمد که گزارشي از آن ارسال نشده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه