شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
شمال آبادان - ایستگاه حسینیه
شمال آبادان - ایستگاه حسینیه

دفاع از خرمشهر و محور شمالي آن در منطقه حسینیه توسط ایراني هـا مهمترین موضوعي بود که فکر فرمانــدهان نظــامي وقت را در قبل از پیروزي انقلاب اسلامي ایران به خود مشغول کرده بود و بر این اسـاس تأسیسات مرزي بنام دژ از پاسگاه شلمچه تا طلائیه به طول 90 کیلومتر تا سال 1353 احداث گردیـد ولـي بـه دلیـل از بیـن رفتـن سـازمان و تجهیزات گردان 151 دژ خرمشهر با شروع تجاوز عراق اقدام عملي در استفاده از دژهاي ساخته شده براي متوقف نمودن دشمن میسر نگردیـد.  لذا براساس طرح از پیش تعیین شده ابوذر جهت گـرفتن زمـان کافي عملیات تأخیري انجام گردید و بـه علــت مقاومـت گردانهاي 151 دژ گردان 165 مکانیزه گردان 232 تانک یگانهاي ژاندارمري خوزستان و نیروهاي مردمي در محور خرمشهر عراق مجبور شد تلاش دیگري را در ایستگاه حسینیه به طرف اهواز انجام دهد در طول 3 روز تلاش عراقي ها توانستند 20 کیلومـتر پیشـروي کـرده و خـود را بـه جــاده اهواز ­ خرمشهر برسانند و خرمشهر از شمال مورد تهدید قرار گرفت.نتیجه:­ علي رغم تلاش فراوان انجام شده نیروهاي ایراني بــه دلیـل از بین رفتن کامل گردان 232 و متلاشي شدن قسمت اعظمي از گـردان 151 دژ و 165 مکانیزه در روز 19 مهرماه 1359 در آبادي مارد دشمن پلي بر رودخانه کارون نصب کرد و با عبور از پل خرمشهر را از ســمت شمال محاصره نمود.­ بسیار طبیعي بود که در مقابل نیروئي به استعداد یک لشـکر زرهـي از عراق سه گردان با آمادگي کمتر از 50% نمي توانست مقاومت چنـداني از خود نشان دهد با این همه یگانهاي عراقي بعــد از 19 روز توانستند محوري به طول حدود 50 کیلومتر به طرف آبادان باز کننــد امـا در این منطقه نیز هرچند به صورت محدود موفق به عبور از بهمنشیر شدند ولي به دلیل مقاومت سرسختانه دلاوران ارتـش و نیروهـاي مـردمي عقـب نشیني نموده و در شمال آبادان متوقف شدند.­ در منطقه حسینیه نیز یگانهاي عراقي تا 15 کیلومتري اهواز در داخـل خاک ایران نفوذ کردند ولي به دلیل مقاومت سرسختانه ارتــش و مردم موفق نشدند وارد اهواز شده و در منطقه دب حردان ابتداي کارخانه نورد اهواز مواضع پدافندي اتخاذ کردند. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه