شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛
[7 / 11 / 1399] شهردار شریف آباد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
سوسنگرد
سوسنگرد

درگیري در منطقه پاسگاههاي مرزي سوبله رشیدیه و صــفریه در مرز ایران از اوایل شهریور ماه 1359 آغاز گردید و لشگر 92 زرهي از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران تیپ سوم خود را از دشت آزادگان با مأموریت اشغال مواضع پدافندي در منطقه مستقر نمود.  ایــن یگانها هرچند به دلایل حوادث بعد از پیروزي انقلاب اســلامي ایـران توانائي کافي جهت مقابله با نیروي بسیار آماده عراق را نداشــتند ولـي مطابق طرحهاي پیش بیني شده با اجراي عملیات تأخیري باعث شــدند عراق ضمن قبول تلفات و ضایعات بسیار از دست یابي به اهداف اصــلي و یا تمامي اهداف تعیین شده بازمانده و در مواضع نامناسب زمین گیر شـود. از روز 59/6/31 تـا 59/7/7 بـه مـدت 8 روز یکـي از سـنگین تـرین نبردهاي ابتدائي جنگ در این منطقه به وقوع پیوست به حــدي که روز هشتم نیروي هوایي و هوانیروز ارتش ایران بیشـترین تـوان خـود را در پشتیباني هوائي انجام دادند.نتیجه: ­ تدبیر اتخاذ شده مبني بر بکـارگیري گــروه رزمـي 148 از لشگر 77 خراسان از نیروي زمیني ارتش ایـران در محــور حمیدیـه سوسنگرد و ضرباتي که تیم شکار تانک گروه عملیات نامنظم شهید چمران به عـراق وارد آورد باعث گردید دشمن از این محور عقب نشـیني نمـوده و تانـک هاي بسیاري را از خود بجاي گذارد هرچند در ایـن محـور منــاطقي به تصرف دشمن درآمد ولي از نزدیک شدن دشمن به اهــواز ممانعـت به عمل آمده و از الحاق نیروهاي عراق در منطقه سوسنگرد با نیروهایي کـه در جاده اهواز ­ خرمشهر تا 15 کیلومتري اهواز پیشــروي کـرده بودند جلوگیري شد. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه