شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
رمضان
رمضان

صدام پس از اشغال خرمشهر و به بهانه حمله سراســري اسـرائیل به جنوب لبنان قصد داشت جنگ را خاتمه داده و امتیاز خرمشهر را بـراي خود نگهدارد. از سوي دیگر فرماندهان ایراني با اطلاع از این قصد بر آن شدند تا با فتح منطقه اي از خاک عراق و گـرفتن امتیـاز ارضــي پایان عادلانه اي به جنگ بدهند. به ایـن ترتیــب عملیـات  رمضان  در چهار محور و پنج مرحله از سوي فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ایران طراحي گردید تا با عبور از خط مرز بیـن المللي یک زمین مثلث شکل به وسعت 1600 کیلومتر مربع تصرف شود. این منطقه از شــمال بــه  کوشک  و  طلاییه  و پاسگاههاي مرزي در جنوب هویزه و حاشیه جنوبي  هورالهویزه  و از غرب بــه رودخانه اروند ­ در نقطه تلاقي دجله و فرات بـه نـام القُرنـه ­ تــا شـلمچه در غرب خرمشهر و از شرق به خط مــرزي شــمالي ­ جنوبـي و از کوشک تا شلمچه را شامل مي شد. طراحـان اسـرائیلي در منطقـه شــمال غربي  بصره  و  تنومه  خطوط پدافندي عراق را با ساخت یــک کانال به طول 30 و عرض یک کیلومتر با پمپاژ آب و احداث موانع و کمین و سـنگرهاي تیربار به عنوان مانعي اساسي و بازدارنده از حملات احتمــالي نیروهاي ایراني به سوي بصره تدارک دیده بودنـد. همچنیـن در قسـمت جنوبـي منطقه ­ روبروي شلمچه ­ آب رها شده بود تا از هرگونه تردد نیروهـاي زرهي و پیاده عملا ممانعت به عمل آید. ســرانجام عملیـات رمضان در شب 21 رمضان و سالروز شهادت امـام علــي (ع) در ساعت 21 و 30 دقیقه شامگاه 23 تیرماه سال 1361 با رمـز  یـا صـاحب الزمـان (عج) ادرکني  در منطقه عملیاتي شلمچه در شرق بصره آغاز شد. در این حمله 10 تیپ از سپاه و 2 لشگر از نیروي زمیني ارتـش حضـور داشــتند که تحت امر چهار قرارگاه عملیاتي کار مي کردند. در مرحلــه نخست ­ در سه محور ­ به علت موانع و استحکامات پدافند مثلثي شــکل و میادین مین فراوان نیروهاي ایراني نتوانستند با سرعت عمل به تمامي اهـداف موردنظر دست پیدا کنند لذا بـا روشـن شـدن هـوا از ادامـه پیشـروي خوداري شد. اما در محور جنوبي ­ جنوب پاسگاه زیـد ­ چهـار تیـپ از سپاه و دو تیپ از ارتش توانستند با سرعت عمل چشمگیري همه مواضع دشمن را درهم کوبیده و تا عمق 30 کیلومتري مواضع عراقیها رسـیده و خود را به نهر  کتیبان  در شرق ارونــد و کانـال  ماهیگیري  برسانند به گونه اي که به قرارگاه فرماندهي لشگر 9 زرهي عــراق دسـت یافته و ضمن به غنیمت گرفتن خودروي بنز فرماندهي قرارگاه را منهدم کردند و توانستند از آب کانال ماهي و نهر کتیبان وضو بگیرنـد. علـي رغــم این موفقیت جناح راست نیروها بازمانده بود و با روشن شدن هوا عراقیها با یک لشگر زرهي فشار اصلي را معطوف به این منطقه کــرده و از تامین نیروهاي پیشروي ایراني ممانعت بعمل آوردند. در این مرحله از عملیـات 58 دستگاه تانک و نفربر و 12 توپ دشمن منهدم و 71 دستگاه تانـک و نفربر نیز به غنیمت گرفته شد. مرحله دوم نیز در محور میــاني ­ جنوب پاسگاه زید ­ و با همان یگانها و تقویت دو تیپ دیگر در تاریخ 25 مرداد ماه 1361 صورت گرفت که چندان موفقیت آمیز نبـود و تنهـا مقـداري خسارت به دشمن وارد آمد و شماري از آنان کشته و زخمي و اسیر شدند. در مرحله سوم احتمال مي رفت که دشمن با تجمـع نیروهـاي زرهـي و آرایش وسیع آنان قصد پاتک دارد لذا در تـاریخ 30 مردادمـاه 1361 از شرکت نیروهاي زرهي خودي صرف نظر شد تا نیروهاي پیاده بتوانند بـه انهدام تانکها و نفربرها بپردازند. بنابراین عملیاتِ مرحله سوم از جنـوب پاسگاه زید آغاز شد و نیروهاي ایراني به طور خیره کننده اي بــه درهم شکستن و تصرف مواضع دشمن پرداختند. رزمندگان اسلام توانستند در این مرحله مهم در زمیني به وسعت 180 کیلومتر مربع نزدیک به 700 دستگاه تانک و نفربر را منهدم و 14 دستگاه تانک و نفربر دشمن را که 4 دستگاه آن از نوع پیشـرفته  تـي 72  بـود بــه غنیمـت بگیرند. مرحله چهارم عملیـات در یکـم شـهریورماه 1361 از محــور جنوبـي منطقه عملیاتي شلمچه شروع شد. بــه دلیــل آمـادگي و هوشیاري عراقیها و استحکامات و مواضعي که تعبیه شده بود راهي از خط نخست دشـمن به روي رزمندگان اسلام باز نشد. مرحله پنجم و پایاني که تلاش نهایي و اصلي این عملیات سیاســي ­ نظــامي بـود در تاریخ 6 شهریورماه 1361 از شمال پاسگاه زید ­ در حد فاصل دژ مرزي عراق و خاکریزهاي مثلثي ­ آغاز شد. در بدو درگیري و نبرد همه چیز طبق طرح فرمانـدهان ایراني پیش مي رفت بنابراین نیروهاي ارتش و سپاه توانستند گذشـته از پاکسازي و الحاق خـاکریزي مناسـب و دوجـداره در جنـاح شـمالي بسازند. ولي از آنجا که دقت کافي در ساخت آن به کـار نرفــت دشمن توانست پنج کیلومتر در آن رخنه کند. در این حمله 130 دستگاه تانـک و نفربر منهدم و 11 دستگاه نیز به غنیمت گرفته شد و همچنین 800 تـن از نیروهاي دشمن کشته و زخمي شـدند.   بنــابراین آمــار کل تلفات و خسارات وارده به ارتش عراق در عملیات رمضان عبارت بود از: انهـدام 1097 دستگاه تانک و نفربر و کشته و زخمي شدن و اسارت 8715 تـن از نیروهاي بعثي عراقي. جمهوري اسلامي ایران با اجراي این عملیـات سیاسي ­ نظامي نشان داد که در نفوذ به خاک عراق و ادامه نبرد تنها به دنبال خواسته هاي بحق مردم مظلوم خود است هرچند کــه کـه هدف اصلي تأمین نگردید اما محدوده پاسـگاه زیـد عـراق بـه وسـعت 400 کیلومتر مربع تصرف و لشکر 9 زرهي عراق به طور کامل منهــدم شد و این عملیات یک اقدام مثبت تلقي گردید.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه