شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
رقابیه
رقابیه

در امتداد جاده اندیمشک به اهـواز در اســتان خوزســتان بعد از شهر شوش در غرب رودخانه کرخه منطقه وسیعي از شنزارهاي جنوب قـرار دارد که نهایتاً به ارتفاعاتي به نام میش داغ در شمال بستان منتهي مـي گردد.  در نزدیکي مرز ایران و عراق و در غرب ارتفاعـات میـش داغ که زمین پوشیده از تپه هاي کوچک و بزرگ شني مي باشد تنگ رقابیه قرار دارد. عراقي ها به دلیل مشکل بودن عبور از ایـن بیابـان و نیــاز بـه به کارگیري نیروهاي بسیار زیاد منطقه را رها نموده و هیچ گونه اسـتقراري در منطقه نداشتند. لذا از شهر شوش تا عبدالخان هر لحظه احتمال ورود عراقي ها از طریق بیابان به جاده اندیمشک اهواز وجود داشت چــرا که نیروهاي ایراني نیز در این منطقه مستقر نبودند. برخورد یک گشتي 400 نفره عراقي که با هلي برن در نزدیکي عبدالخان پیاده شده بودند با یـک گروهان از تیپ 55 هوابرد ارتش جمهـوري اسـلامي ایـران در چهـارم اسفندماه 1359 به خوبي نشان داد که منطقه بسیار حساس شده است. لذا جهت عقب راندن دشمن و برطرف کردن خطر نفـوذ عــراقي ها در تاریخ 25 اسفند ماه 1359 عملیات رقابیه طراحي و اجرا گردیـد کـه تـا اول فروردین به مدت 6 روز ادامه یافت.نتیجه:­ هرچند تیپ 2 لشگر 16 به دلیل وضعیت زمین در سمت جنوبــي تپه هاي ابوصلیبي خات و رقابیه متوقف شد ولي توانست ضمن وارد نمـودن تلفات و ضایعات فراوان به عراق پیشروي احتمالي دشـمن را در غـرب رودخانه کرخه سد نماید.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه