شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
رجایی ، باهنر
رجایی ، باهنر

در پي موفقیت در عملیات بازي دراز تصمیم گرفته شد عملیات دیگـري به اجرا درآید تا   ضمن آزادسازي ارتفاع بازي دراز ارتفاع قراویز و کوره موش نیز آزاد شوند      . عملیاتي سـه روز پـس از انفجـار دفتر نخست وزیـري و شـهادت محمـدعلي رجــایي و محمـدجواد   باهنر در تاریخ 1360/6/11 اجرا شد کـه عملیـات رجـایي و بــاهنر نــام گرفت و با فرماندهي مشترک سپاه و ارتش طرح    ریزي شد و در سه محور به اجرا درآمد عملیات در کوره مـوش چنـدان بـه طـول نینجامید؛ در     قراویز درگیري سنگین بود اما قله هاي آزاد شده تثبیت نگردیــد. در بازي دراز قله 1150    آزاد شد اما پس از شش روز تلاش و مقاومت رزمندگان در مقابل پاتک هاي دشمن هدف هاي   آزادشده تثبیت نگردید  .  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه