شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
خیبر
خیبر

 

پس از عملیات رمضان دو منطقه رملي  فکــه  و منطقه آب گرفته  هور  براي نبرد با ماشین جنگي عراق مــدنظر قــرار گرفـت به همین روي عملیات والفجر مقدماتي در فکه و  خیبر  در هور طرح ریــزي شده و به اجرا درآمد. طي دوره تعقیب متجاوز که از تیرماه 1361 آغاز شـده بـود یکي از تدابیر مهم بدست گرفتن ابتکار عمـل بـود و بـر همیـن اسـاس فرماندهان ایراني در تلاش براي شناسایي نقاط ضعف دشــمن برآمدند. یکي از نتایج این تلاش شناسایي منطقه هورالهویــزه و انتخـاب این آبگرفتگي گسترده براي ضربه زدن به قواي دشمن بود. به همین منظـور قرارگاه  نوح (ع)  سپاه پاسداران براي انجـام نخســتین عملیات بزرگ آبي ­ خاکي ایران تشکیل شد.  عملیات  خیبر  با 220 گردان سپاه و 63 گردان از ارتش با سـازماندهي قرارگاههـاي عملیـاتي  نجف  و  کربلا  و پشتیباني قرارگاه نوح (ع) ساعت 21 و 30 دقیقه روز 3 اسفندماه 1362 و با رمز   یا رسول الله (ص)  آغـاز شـد. ایـن عملیــات اساس طراحي عملیـات گسـترده  بـدر   والفجـر 8  و  کـربلاي 5  شد. هور منطقه اي همسطح با دریا است. در برخي نقاط سطح آب دو ­ ســه مـتر بالاتر از سطح دریا مي باشد. این گونه مناطق در مسیر رودخانـه هــاي دائمي و فصلي به وجود مي آیند. منطقه عملیاتي خیبر در شرق رودخانـه  دجله  و درون  هورالعظیم  واقع شده بود و از شــمال بـه  العزیز  و از جنوب به  القُرنــه   طلاییــه  و یــک محـور در  پاسگاه زید  در محدوده اي به گستره 100 کیلومتر مربع مي رسید. در داخل ایــن گسـترده دو جزیره  مجنون  دکل هاي فشار قوي برق دکل هاي تقویتي رادیـو و تلویزیون تأسیسات و کارخانه هاي کاغذسازي و چــاه هــاي نفـت قرار داشت. همچنین در حاشیه دجله حدود پنجاه روستا وجود داشت کــه در هنگام عملیات خیبر همگي خالي از سکنه غیرنظامي بود. قرار بود که نیروهـاي عمل کننده با عبور و پیشروي در هور بصره را از ســمت شـمال تهدید کرده و سپاه سوم عراق را نابود کننـد البتـه پیـش از در نظـر گـرفتن و رسیدن به چنیـن اهـدافي چنـد عملیـات انحـرافي و فریـب از جملـه تحریرالقدس در بلندي هاي شرقي سد دربندیخان عـراق والفجـر 5 در منطقه کوهستاني چنگوله و والفجر 6 در منطقه چیلات و چزابه به اجـرا درآمده بود. سازماندهي رزمي نیروهاي عمل کننده ایران در این عملیـات شکل تازه اي به خود گرفت به این گونه که نــیروي زمیــني ارتش با یگانهاي تحت امر خود و با استعداد دو لشگر پیاده 2 لشگر زرهي و یک تیپ هوابرد از محور  زید  و نیروهاي سپاه پاسداران با دو لشـگر پیاده و یک تیپ زرهي در همین محور و 9 لشگر 6 تیپ پیاده و 3 تیپ زرهي از هور و طلاییه ­ محور اصلي ­ وارد عمل شدند. علاوه بر این سپاه در این محور عملیات فریب خود را با 5 تیپ و یک لشگر به انجــام رساند. در مرحله نخست عملیات به طور همزمان از سراسر محورهـا آغـاز شـد و پیشروي با سرعت عمل و غافلگیري دشمن همراه بود. هرچند در محـور زید پیشروي چنداني میسر نشد اما در محور هور که خود به چهار محور فرعي العزیز القرنه جزیره هاي مجنون و طلاییه تقسیم مي شد بیشتر اهداف حاصل شد. این پیشروي آن چنان قوي بــود کـه در روز چهارم گروهي از رزمندگان در شهر القرنه پا گذاشتند و مردم شـیعه نشـین بـا قرباني کردن گوسفند به پیشواز آنان آمدند. در محور شمالي عملیـات ­ العزیز ­ رزمندگان توانستند خود را به رودخانـه دجلــه رسـانده و تردد خودروهاي راه بصره ­ بغداد را قطع کنند. دو جزیره مجنون نیز به راحتي دور خورده و به دست قواي ایراني افتاد. از نکات ویـژه و برجســته این عملیات پرواز چرخبال هاي ایراني بر فراز دو جزیره مجنون در نیمه هاي شب بود. در مرحله دوم در محور جزیره هاي مجنون و طلاییه به منظـور الحاق پیشروي به سمت  نَشوِه  در نظر گرفتـه شـد امـا بنــا به عللي پیشروي صورت نگرفت و دشمن به طور گسترده اي به استفاده از انواع بمبهاي شیمیایي پرداخت. با توجه به این که در این عملیات آبي ­ خاکي کوتاه ترین فاصله از خط مقدم خودي تا خشکي 13 کیلومتر بود امکـان پشتیباني زمیني و بهره گیري از یگان تازه تأسیس شده نیروي دریـایي سپاه وجود نداشته و تلاش هوانـیروز هـم پاسـخگوي نیازمنــدي هاي نیروهاي خط شکن و پدافندي نبود و بـا وجـود اسـتفاده عـراق از مـواد شیمیایي و پاتک هاي فراوان تنها دو جزیره مجنون حفظ و تثبیت شدند ضمن آنکه  محمد ابراهیم همت  فرمانــده لشـگر 27 محمد رسول الله (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جریان دفـع پاتـک دشـمن بـه جزایر مجنون به شهادت رسید. در مرحله سوم عملیات کــه بیشـتر به منظور دفع فشارهاي دشمن به جزایر مجنون شمالي و جنوبي بــه اجرا درآمد طي 72 ساعت پاتک نیروهاي عراق نزدیک به یک میلیون گلولـه توپ و خمپاره شلیک کردند که نشان از حساسیت و تمرکز قواي دشمن بر این مناطق بود. در نتیجه سه مرحله عملیات خیبر بیــش از 23 یگان دشمن از 20 تا 100 درصد متلاشــي گردیــده و تعداد 16140 تن از نیروهاي دشمن کشته زخمي و اسیر شدند که در میان اسـرا عـلاوه بـر افسران درجه داران و سربازان جیش الشعبي عراق تعدادي غیرنظامي از کشورهاي مصر سودان مراکش و سومالي وجود داشتند. افــزون بر این 150 دستگاه تانک و نفربر 13 فروند هواپیمـا 4 فرونـد چرخبـال و 200 دستگاه خودرو دشمن منهدم گردید. در مجمـوع 1180 کیلومـتر از زمینهاي منطقه آزاد شد که 1000 کیلومتر مـربع در هـور و 40 کیلومـتر مربع از طلاییه را دربر مي گرفت. در میان غنایم به دست آمده از دشمن علاوه بر دستیابي به چاه هاي نفت منطقه با ذخیره میلیون ها بشکه نفت 150 تانک و نفــربر زرهــي 250 خــودرو 19 عراده توپ صحرایي (دوربرد) 30 عراده توپ ضدهوایي و 120 دستگاه مهندسي بــه چشم مي خورد.    

 

ابزار هدایت به بالای صفحه