شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
چوارتا
چوارتا

پس از انجام موفقیت آمیز عملیات والفجر 8 در منطقه فاو و تصرف ایـن شهر با توجه به تمرکز نیروهاي عراقي در شرق بصره فرماندهان عراقي براي جلوگیري از پیشرفت نیروهاي ایراني به طرف ام القصر و بصـره از طریق جاده فاو به ام الخصیب نیروهاي متمرکز شده در شــرق بصره را آزاد ساخته و به منطقه فاو اعزام کردند.  اعـزام ایــن نیروهاي سنگین باعث شد تا فشار قابل توجهي به یگانهاي پدافند کننده در فاو وارد آیـد. همانطوري که اشاره شد براي تقلیل این فشار سپاه پاســداران انقلاب اسلامي به همراه یگانهاي پشتیباني کننده نیروي زمیني ارتش در تـاریخ 65/12/5 عملیـات سـنگیني را بــا گشــایش جبهـه جدید در منطقه کوهستاني چوارتا انجام داد که با هلي برن نیرو توسط هوانــیروز عمق نفوذ به خاک دشمن گسترش یافت. عراق نیز بلافاصله با اعزام نیروهاي منطقه جنوب به شمالغرب و اطمینان از توقف نیروهـاي ایـراني در فـاو منطقه عملیاتي والفجر 9 را پوشش داد و در حالي که نیروهاي ایراني در حال تعویض یگانهاي خود در منطقه بودند و یگانهــاي تعـویض کننده هنوز به طور کامل در منطقه مستقر نشده بودند دشــمن بـا استفاده از یگانهاي تازه نفس در نیمه شب 16 اسفند 1364 حمله سراسري خـود را در منطقه آغاز نمود و بعد از 17 روز نبرد بسـیار ســنگین موفـق شد مواضعي را به تصرف درآورد و خطر سـقوط سـلیمانه را در ایـن منطقـه برطرف سازد. ولي به هرحال این انتقال نیرو نهایتاً موجب تثبیت مواضع نیروهاي ایراني در منطقه فاو گردید.  نتیجه: ­ عراقیها توانستند با اجراي مراحل مختلـف پاتـک و اســتفاده از عدم استقرار کامل نیروهاي پدافند کننده ایراني مناطق تصرف شده در والفجر 9 را تصرف نموده و ارتفاعات شیخ گزنشین را به تصــرف درآورند و در نهایت نیروهاي ایراني در ارتفاعات لري مستقل شدند. ­ خسارات و ضایعات قابل توجهي به دشمن وارد آمد که در این رابطـه آماري گزارش نشده است.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه