شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
چغالوند
چغالوند

میزان تمرکز نیروها و استعداد و نوع یگانهاي بکار گرفتـه شـده و شـیوه کاربرد نیروها توسط عراق در ابتداي جنگ از دالامپرداغ در مرز ترکیه و تا دهانه اروند در خلیج فارس موید این نکته بود که دشمن در نظـر داشـت استان خوزستان جمهوري اسلامي ایران را کاملا اشغال نموده و سـریعا با ایجاد حکومت دست نشانده نسبت به جداسازي این اسـتان از خـاک ایران اسلامي اقدام نماید. در حالیکـه در اسـتانهاي ایـلام و کرمانشـاه اشغال زمین هاي پدافندي مناسب و در اسـتان کردسـتان و آذربایجـان غربي تصرف ارتفاعات مرزي جهت سهولت پشتیباني از گروهکهاي ضد انقلاب را در نظر داشته است. مقابله با این اهداف نیز به فراخور وضعیت پیش آمده صورت پذیرفت و در این راستا در جبهه هاي غرب عمدتا بعد از سد پیشروي عراق عملیات آفندي محدود جهت تصـرف ارتفاعـات و عوارض حساس در نزدیکي خطوط تماس اجرا گردید.ارتفاعات چغالوند با قله 1118 متري بلندترین قله رشته ارتفاع چرمیــان در محـور غرب گیلانغرب به قصر شیرین را تشکیل مي دهد و بهترین موقعیت را بـراي دیده باني و کنترل دشت گیلانغرب و محور گیلانغرب کوه سفید و تنـگ حاجیان فراهم مي کند.  براي تصرف این ارتفاعـات قرارگـاه لشکر 81 زرهي کرمانشاه از نیروي زمیني ارتــش جمهــوري اسـلامي ایران با یگانهائي از سپاه پاسداران در منطقه عملیات آفندي خود را در صبحگاه 26 اسفندماه 1359 آغاز نمود و رزمندگان اسلام بعد از 48 ســاعت با تصرف تمامي اهداف پیش بیني شده دشمن را از منطقه بیرون راندند.نتیجه:­ دو ساعت بعد از شروع عملیات ارتفاعات چغالوند تصرف گردیـد و تـا قبل از ظهر روز عملیات پاکسازي محورها انجام گرفت و هــدف تثبیت شد.  ­ کشته و زخمي نمودن بیش از 200 نفـر و اسـارت 70 نفـر از تلفات انساني عراق بود.­ 4 دستگاه تانک یک دستگاه خودرو یک دستگاه جرثقیل یـک عـراده توپ همراه مقدار قابل توجهي تجهیزات و سلاح سبک از موارد ضایعات عراق بود. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه