شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
جزیره مجنون
جزیره مجنون

حضور نیروهاي ایراني از سال 1362 با انجام عملیات خیــبر در جزیره مجنون شمالي و جنوبي در داخل هورالعظیم و در نزدیکي محور العمـاره ­ بصره هرچند براي نیروهاي عراقي قابل تحمل نبود ولـي تـوان عـراق براي انجام یک عملیات گسترده و بازپس گیري این دو جزیره نیز کـافي نبود. به همین دلیل عراقي ها براي مهیاسازي مقــدمات بـازپس گیري جزایر مجنون و بهره برداري تبلیغاتي و افزایش روحیه نیروهـاي خـود و به دست گرفتن ابتکار عمل و نهایتاً تسهیل عملیات آینده اقدام به انجام تک هاي محدود در این منطقه نمودند.  شـکل خـاص پدافنـد در جزیره مجنون جنوبي که در روي سه جاده باریک داخل آب به موازات یکـدیگر بنام هاي پد غربي پد شرقي و پد مرکزي صورت مــي گرفـت هرگونه فعالیت وسیع و گسترده را از دو طرف سلب نموده بــود. عــراقي ها با استفاده از آب راههاي موجود و آتـش توپخانـه تنهـا سـنگرهاي اولیـه مستقر روي جاده ها را هدف قرار داده و تلاش داشتند که با تصرف ایـن سنگرها در امتداد جاده هاي مذکور خود را به جزیره شمالي رسانده و به اهداف خویش دست یابند. بر این اساس عناصـري از لشــکر 31 پیاده دشمن در ساعت 2 بامداد بیست و یکم تیرماه 1364 حملـه خــود را با آتش سنگین به مواضع نیروهاي ایراني آغاز نمودند.نتیجه:­ در ساعات اولیه بخشي از مواضع مقدم نیروهاي خودي شــامل چند سنگر در پد شرقي توسط دشمن اشغال گردید ولـي در پاتـک نیروهـاي خودي در روز بعد مواضع تصرف شده دوباره از اشــغال دشـمن خارج گردید و دشمن مجبور به عقب نشیني شد.­ تعداد زیادي از نفرات دشمن کشته و زخمي شــدند و مقـادیر زیادي وسایل و تجهیزات منهدم گردید.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه