شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
تنگ حاجیان
تنگ حاجیان

براي اینکه عراق بتواند ارتفاعات سرکوب به گردنــه کاسـه گران را در منطقه گیلانغرب جمهوري اسلامي ایران اشغال نماید در حمله سراسري خود از محور خسروي قصرشرین ­ امام حسن بـه گیلانغـرب اسـتفاده نمود.  در طراحي مقابله با عراق در قبل و بعد از پیروزي انقلاب اسـلامي ایران سه گردنه مهم پاطاق سنگان و کاسه گران به شکل ویژه اي مورد توجه قرار داشت و عراق با آگاهي از این توجه تلاش عمده خود را براي تصرف گیلانغرب قرار داد ولي مقاومت اولیه عشایر و اهالي بومي غیور و غیرتمند گیلانغرب همراه رزمندگان ارتش ایران باعث شد که نیروهـاي عراقي از گیلانغرب به عقب رانده شده و در مقابل تنگ حاجیان و آبـادي گورسفید و ارتفاع چغالوند مســتقر گردنــد. عملیـات تنگ حاجیان در راستاي تدبیر کلي و هدفهاي مورد نظر نیروي زمیـني ارتـش جمهـوري اسلامي ایران از اجراي عملیات محدود آفندي اجرا گردید ولــي از نظر نظامي هدف ها به گونه اي انتخاب شد که در صورت پــیروزي قطعي و تصرف کامل هدفها برتري قابل ملاحظـه اي در تسـهیل عملیــات هاي آفندي و عقـب نشـیني عـراق بـه دسـت مـي آمــد. ایـن عملیات در 1359/10/14 آغاز گردید و تا 59/10/25 به مدت 11 روز بــا هدایت قرارگاه مقدم نیروي زمیني ارتش در غرب به پایان رسید.نتیجه:­ قسمتي از ارتفاعات بر آفتاب در جنوب تنگ حاجیان ارتفاع او آذین و ارتفاعات مجاور چغالوند توسط یگانهاي خودي تصرف گردید.   ­ بیش از 600 نفر از نیروهاي عراقي کشته و مجــروح شـدند. در این عملیات تعداد 26 دستگاه تانک 1 دستگاه بولدوزر 25 دستگاه خودرو و 8 عراده توپ به همراه یک بالگرد منهدم گردید.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه