شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
پای پل کرخه
پای پل کرخه

 

با عدم موفقیت حمله لشکر 21 حمزه ارتش جمهوري اسلامي ایران در تاریخ 59/7/23 این لشکر در شرق رودخانـه کرخـه مســتقر گردید و عناصري از تیپ دوم دزفول در سرپل غرب رودخانه مستقر شدند. حفظ سرپل اشغالي بسیار حائز اهمیت بوده و تا عملیات فتح المبیـن در سـال 61 این سرپل نه تنها در مقابل حملات مکرر نیروهاي عراقي با رشادت و جانبازي رزمندگان دلاور ارتش ایران حفظ گردید بلکه با عملیات هاي متهورانه گسترش و توسعه پیدا کرد.  بعد از تجدید سـازمان لشکر 21 حمزه با تحویل گرفتن سرپل از لشکر 92 زرهـي در تـاریخ 1359/8/7 مسئولیت پدافند منطقه را به عهده گرفت. فرماندهان عراقي بــه تصور اینکه صدمات وارده به لشکر توانایي مقاومــت ســربازان ایراني را به حدي کاهش داده است که با یک حمله مي توانند سرپل را تصرف نموده و زمینه را براي عبور از رودخانه فراهم آورند در مورخه 59/8/9 حـدود نیمه شب تهاجم سنگین خود را آغاز نموده و با پشتیباني متمــرکز آتش توپخانه به مدت 11 ساعت آن را ادامه دادنــد کــه خوشبختانه بدلیل مقاومت شدید نیروهاي خودي دشمن با به جا گذاشتن تلفات و ضایعات فراوان مجبور به عقب نشیني گردید. سرپل حفظ شد و روحیه سـربازان به شدت ارتقا پیدا کرد.نتیجه:­ حدود 240 نفر از نیروهاي عراقي کشته و زخمي شدند و تعدادي نـیز از جمله یک فرمانده آتشبار به اسارت درآمدند.­ سرپل غرب رودخانه حفظ شد و دشمن مجبور به عقب نشیني گردید.­ 5 قبضه توپ همراه 10 دستگاه تانک و نفربر منهدم گردید.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه