شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
والفجر مقدماتی
والفجر مقدماتی

عملیات  والفجر مقدماتي  با هدف تصرف پـل  غزیلـه  و سپس پیشروي به سوي شهر  العماره  عراق طرح ریزي شده بود البتـه انجـام عملیات محرم دسترسي به این مهم را آسان جلوه مي داد. در ایــن عملیات 48 گردان از سپاه و 16 گردان از ارتش به مصاف 80 گردان از عراق رفتنـد. در ساعت 21 و 30 دقیقه 18 بهمن ماه 1361 رمز عملیات از قرارگـاه  خاتم الانبیا (ص)  به گوش رزمنــدگان مسـتقر در خطوط  فکه  رسید:  یا الله ...  حمله از سه محور آغاز شد و نیروها در تاریکي مطلق شـب به منظور شکستن خطوط دفاعي دشمن پیش رفتند. نکتــه قابـل ملاحظه موانع ایذایي  استحکامات کانال هاي عمیق و متعدد و وجود میـدانهاي مین فراوان و گوناگون دشمن در دشتهاي رملي و خشک بود کــه عراق طي چند ماه کوشش آنها را فراهم آورده و چیده بود. این عوامــل سبب کندي حرکت یگانهاي خودي شده و در نتیجه ­ با وجود شکسته شـدن خط دشمن­ نیروها به یکدیگر ملحق نشده و همان جا در عمق موانـع و خطوط دشمن موضع گرفتند. این موضوع با روشنایي سپیده دم مشـکل را دو چندان کرد.  عراقیها هر آنچه ازعملیات رمضان و حمله هاي مشابه درس گرفته بودند ­ از جمله لایه هاي تو در تــو و پیچیـده دفاعي­ در عملیات والفجر مقدماتي (فکه) به کار بستند.  از آنجا که انجام این حمله با روزهاي دهه فجر 1361 مقارن شده بود پیش بیني مــي شـد که در سرنوشت جنگ تأثیرگذار باشد ولي اینچنین نشـد و پسـوند  مقدماتي  برعملیات  والفجر  گذاشـته شـد. در آسـتانه ایـن عملیات  غلامحسین افشردي  معروف به  حسن باقري  فرمانده نــیروي زمیـني سپاه و چند تن دیگر از جمله  مجید بقایي  به شهادت رسیدند. با صرف تمـام هزینه ها و پیش بیني هایي که براي این عملیات صورت گرفته بــود  در پایان پاســگاه هــاي ایــراني  ســویله   صـفریه   رشیدیه  و  طاوسیه  و پاسگاه هاي عــراقي  وهـب   کرامه  و  صفریه  آزاد و 5 فروند هواپیما  80 دستگاه تانک و نفربر زرهي 120 دستگاه خودرو شــماري سلاح سبک و نیمه سنگین دشمن و چندین گردان و تیپ ارتش عراق منهدم و 4620 تن از نیروهاي دشمن کشته زخمي و اسیر شدند. ایـن عملیـات آزادسازي 300 کیلومتر مربع از خاک ایران را در پي داشت.    

 

ابزار هدایت به بالای صفحه