شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 9 / 1399] به روایت جعفر امیری عشایرزاده فیروزآبادی؛
[13 / 9 / 1399] مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور؛
[13 / 9 / 1399] معرفی کتاب؛
[13 / 9 / 1399] مسئول دفتر حفظ آثار دفاع مقدس شهرستان تنکابن خب ...
[13 / 9 / 1399] شهید علی‌اکبر حسین‌پور؛
[13 / 9 / 1399] شهید بهروز ترکاشوند؛
[14 / 9 / 1399] وصیتنامه شهید «محمد احمدی جوان»؛
[14 / 9 / 1399] وصیت‌نامه شهید «قاسم ابراهیمی»؛
[13 / 9 / 1399] معاون روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثار د ...
[13 / 9 / 1399] شهید «ابراهیم شمس»؛
[13 / 9 / 1399] روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) خبر داد؛
[14 / 9 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران مطرح کرد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
والفجر (8)
والفجر (8)

با فتح خرمشهر دشمن در صحنه رویارویي با رزمندگان اســلام به لاک دفاعي فرورفت. پیروزي هایي که پس از آن به دست آمد برتري قـدرت ایران را در جبهه هاي جنوب آشکار کرد. این روند تا سال 1364 یعـني شروع حمله ایران به شبه جزیره  فاو  ادامـه داشــت. عملیات در اروند پس از بررسي هاي لازم و استفاده از تجربیات و به کارگیري تدابیر مهم نظامي و اطلاعاتي انجام شد. ایـن تـدابیر در سـه بخـش مهـم یعـني آموزش شناسایي و تدارک متمرکز مي شد. آموزش نیروهاي ایـراني در یگانهاي مختلف با روحیههاي بالا ادامه پیدا کــرد و تعـدادي از گردانها آموزشهاي تخصصي و ویژه دیدند. بـه مـوازات آن شناسـایي منطقـه و بررسي همه عوامـل دخیـل در عملیـات انجـام پـذیرفت. ایـن کـار بـا حساسیت و وسواس از سوي فرماندهان دنبال میشد. سعي بر آن بود که دشمن به هیچ وجه متوجه حرکات در منطقه نشود چرا که این قطعـه از جبهه براي عراق اهمیت ویژه داشت. فاو زمیني است محصور در میـان رودخانه اروند خلیج فارس و خورعبدالله که از سمت خشکي بـه بصـره منتهي مي شود. در شمال این منطقه رودخانه اروند و جزیره آبادان واقع شده و در فاصله 90 کیلومتري شمال غربي آن شهر صنعتي بصره قـرار دارد. همچنین در جنوب فاو خورعبدالله خلیج فارس و در جنـوب غـربي بندر ام القصر قرار دارد. گذشته از همه این موارد دو دلیل عمده نزدیکي به بصره و گذرگاه اتصال به خلیج فارس کافي بود که عراق تدابیر شدید و امکانات وسیعي را در منطقه لحاظ کند.  نکته دیگر در شناسایي ها که قواي ایران مي بایست بر آن اشـراف و آگــاهي کامــل مییافتند وجود عوارض طبیعي بود از مهمترین آنها مي توان به رودخانه خروشان اروند اشاره کرد. رودخانه اي که با اتصال به آبهاي آزاد شرایط استثنایي دارد و به لحاظ عمق و عرض نیز با رودخانه هاي دیگر متفاوت اســت و شاید یکي از دلایل غافلگیري دشمن همین بود که عراق تصور نمي کرد یگـان هاي رزمي ایران قادر به عبور از اروند باشند. از ماهها پیش یگـان هـاي مهندسي و تدارکاتي مشغول آماده سازي منطقه و تامین نیروهــا بودند که از جمله مي توان به احداث چند جاده در میان نخلستان ها و تـدارک چندین اسکله یاد کرد. سرانجام عملیات والفجـر 8 در سـاعت 22 و 10 دقیقه روز 20 بهمن ماه 1364 آغاز شد. نیروهایي که ماه ها منتظر چنین شبي بودند با شنیدن رمز عملیات هجوم گسـترده خـود را آغـاز کردنـد.  بسم الله الرحمن الـرحیم. لاحـول و لاقــوه الا بــالله العلي العظیم. و قاتلوهم حتي لاتکون فتنه. یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الــزهرا یـا فاطمه الزهرا.  با آغاز عملیاتها لشگرها و تیپهاي نیروي زمیني ســپاه پاسداران انقلاب اسلامي با پشتیباني آتش توپخانه ارتش مبادرت به شکست خط دشمن کردند. با توجه به احتمالي که در هوشیاري دشــمن مطـرح بود شکستن خط پاکسازي و گرفتن ســرپل مناســب نقش اساسي را در تضمین موقعیت عملیات داشت. غواص ها مي بایســت معـابر را براي نیروهاي قایق سوار باز کرده تا آنهـا بتواننـد از ایـن معـابر وارد سـاحل دشمن شده و تا روشنایي صبح منطقه را جهت تثبیت و استحکام سرپل پاکسازي کنند. در لحظه شکستن خط و درگیري با عراقي ها هواي مـه آلود و نم نم باران غواصان را براي انجــام بهــتر عملیـات یاري نمود. عراقي ها که غافلگیر شده بودند بي هیچ مقاومتي پا به فـرار گذاشـتند یکي ­ دو ساعت پس از درگیري شـنود بـي سـیم دشــمن حکایت از اوضاع نابسامان و به هم ریخته خطوط دفاعي عراق داشــت. هریک از فرماندهان عراقي نسبت به منطقه تحت الحفظ خود ســلب مسوولیت نموده و یکسره از رده هاي بالاي خود درخواست کمک مــي کردند. روز نخست عملیات در شرایطي سپري گردید که دشمن به دلیل غـافلگیري طولاني ناآگاهي نسبت به اوضاع و ابري بودن آســمان بـراي هرگونه عکس العمل زمیني و هوایي مهلتي نیافت حتي از سرمایه گذاري جدي درخصوص نیروهاي پیاده موجـود و تجهـیزات عـاجز مانـد. رزمنـدگان ایراني پس از تصرف کامل فاو در محورهاي بصـره ام القصـر و  البحار  به پیشروي ادامه دادند تا عراق را هرچه بیشتر از شهر فاو دور نگهدارند. پیشروي رزمندگان زنگ خطر سقوط بصره را بـه صــدا درآورد و عراق مجبور شد تا به هر قیمتي از پیشروي قواي ایران بکاهد. در روزهاي بعد درگیري هاي سختي بین طرفین روي داد ولي ایـن جنـگ و گریزهـا در کنار خورعبدالله و منطقه اي به نام  کارخانه نمـک  بــه اوج خود رسید اما عراق دیگر ننتوانست به خطوط دفاعي سابق خود در منطقه برگردد و به شکست خود در شهر فاو اعتراف کرد. حدود دو ماه منطقه زیــر آتش سنگین و پاتک هاي سخت و بمباران هاي وحشتناک قرار داشت تا آنکه رفته رفته اوضاع آرام گرفت و خطوط پدافندي تثبیت شــد. در آن میان توپخانه نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران با تلاش بي وقفـه خود سعي داشت تا حد امکان از رزمنـدگان مسـتقر در خــط حمایت و پشتیباني نماید. در طي عملیات والفجر 8 نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد گردید و تلفات و خساراتي سنگین بـر دشــمن وارد آمد. عراق در جریان عملیات نزدیک به 57000 تن کشته و زخمــي و اسیر برجاي گذاشت که در میان کشته شدگان یک فرمانده لشگر و 5 فرمانده تیپ و در میان اسیران چندین سرهنگ ســتاد سـرهنگ دوم سرگرد و افسر جز خلبان هواپیما و چرخبال و چندین درجه دار وجود داشـت. در مجموع 10 تیپ پیاده کماندویي و نیروي مخصوص و 2 تیپ زرهـي 4 گردان ضدهوایي 10 گردان جیش الشعبي و 5 گردان توپخانـه دشـمن 100 درصد منهدم گردید. همچنین در جریان عملیــات والفجـر 8 (فاو) تعداد 39 فروند از هواپیماهاي (روسي) دشمن 5 فرونــد چرخبال و 54 دستگاه تانک و نفربر 250 دســتگاه خــودرو نظـامي 20 عراده توپ صحرایي 55 عراده توپ ضدهوایي دو فروند ناوچه موشــک انداز و 5 دستگاه مهندسي منهـدم و 95 دســتگاه تانــک و نفربر 180 دستگاه خودرو 20 عراده توپ صحرایي 120 عراده توپ ضد هوایي 3 دستگاه رادار موشک و 30 دستگاه مهندسي از میان تجهیزات ارتش عــراق به غنیمت رزمندگان ایران درآمد. در فرآیند 74 روز نبرد گسترده که صـحنه واقعي رویارویي نیروي نظامي و ماشین جنگي حزب بعثي عراق با تـوان رزمندگان قواي ایراني بود ایران بر سواحل شمالي خورعبــدالله و شبه جزیره فاو ( شهر فاطمیه ) مسلط و راه ورود عراق به خلیج فارس مسدود شد.         

 

ابزار هدایت به بالای صفحه