شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
والفجر (1)
والفجر (1)

سه ماه پس از انجام ناموفق عملیات والفجر مقدماتي عملیـات  والفجر 1  در منطقه شمال غربي  فکه  تا بلنــدیهاي  حمـرین  که هنوز قسمتي از آنها با وجود عملیات محرم از 5 ماه پیش در دست عـراق بـود طـرح ریزي شد و در ساعت 22 و 10 دقیقه 20 فروردین 1362 با رمز  ... یـا الله...  حمله یگان هاي سپاه و ارتش بـه فرمانـدهي شـهید  علـي صیاد شیرازي  ­ فرمانده وقت نـیروي زمیــني ارتــش ­ آغـاز شد. از زمان عملیات  ثامن الائمه (ع)  که به شکسـت محاصــره آبـادان انجامید تا آغاز عملیات  والفجــر 1  همــواره بــراي درهم کوفتن خط دشمن از تاریکي شب و ساعات استراحت نیروهــاي دشــمن براي غافلگیري و گرفتن فرصت عکس العمل آنها بهره گرفته میشد اما در ایــن عملیات روش  هجوم در پوشش آتش تهیه  براي درهم کوبیدن دشـمن برگزیده شد. این روش را  آتش به جـاني خـون  نـیز نامیدنــد.  بـر این اساس عملیات با اجراي آتش انبوه توپخانه شروع شد. 60 هزار گلوله توپ بـر مواضع عراق فروریخت و این تا آن زمان بي سابقه بود البته دشمن نیز با 100 هزار گلوله به اسـتقبال توپهـاي ایـراني آمـد. موقعیـت منطقـه عملیاتي والفجر 1 بیشـتر تپـه مـاهور (تپههـاي رملـي و کوتـاه) بـود و بلندیهاي مهم آن از 180 متر تجاوز نمیکرد و در منطقه جنــوب شرقي کوههاي حمرین قرار دارد. قرارگاه  خــاتم الانبیا (ص)  عملیات را از دو محور شمالي و جنوبي به فرماندهي قرارگــاه  کـربلا  در جناح راست و قرارگاه  نجف  در جناج چپ پیـش میــبرد. در ایـن عملیات 8 لشگر از سپاه پاسداران و 2 لشگر 3 تیپ و یک گردان از نیروي زمیــني ارتش جمهوري اسلامي ایران مشارکت داشتند به عبارت دیگر 30 گـردان از ارتش و 80 گردان از سپاه. هر دو جناحِ کار پیشـروي را ­ بخوبـي­ تـا سحرگاه فردا و تا اعلام دستور توقف انجام دادند. از صبح همـان روز تـا پایان ششمین روز عملیات عراق بارها دست به پاتک زد و چندین مرتبه بلندیهاي منطقه در دست طرفین رد و بـدل شـد امـا نیروهـاي خـودي توانستند اهداف به دست آمده را تثبیت کرده و حالـت پدافنـد بــه خود بگیرند.   در پایان این عملیات تعداد 8850 تن از نیروهاي دشمن کشته زخمي و اسیر شدند و 98 دستگاه تانک و نفربر زرهي منهــدم 5 فروند چرخبال ساقط و سه واحـد 550 نفـري  جیـش الشــعبي  سه گردان کماندویي 13 تیپ پیـادة مکـانیزه و 4 گـردان مکـانیزه از میـان رفـت. همچنین بخشي از بلندیهاي حمرین چندین روستا در حاشیه رودخانـه  دویرج  و پاسـگاه مـرکزي  پیـچ انگــیزه  آزاد شد که در مجموع 150 کیلومتر مربع وسعت را در برمي میگرفت.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه