شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
میمک
میمک

انجام عملیات هاي آفندي عراق در سال 1366 که تحـت عنـوان دفـاع متحرک صورت پذیرفت مجموعاً بصورت پراکنده انجام شـده  و عمـدتا هدف از این عملیاتها ممانعت از تجمع و تمرکز نیروهاي ایراني بود. البته انتخاب مناطق و اهداف دیگر نیز از نظر طراحان عــراقي دور نماند و در پشت صحنه نظامي و نبرد دو نیرو در خطوط درگــیري مـوارد سیاسي فراواني به وقوع پیوست که نهایتاً موجب تقویت فـوق العـاده یگانهـاي عراقي شد. نمونه این تقویت استفاده از هلي برن نیرو توسط چهل فروند بالگرد در منطقه میمک بود که توان قابل ملاحظـه اي از عـراق را بـراي انجام حمله به پاي کار آورد.  فشار دشمن در این عملیات به مدت 8 روز ادامه یافت و بار دیگر میمک شاهد ایثار و جلوه روحیــه شـهادت طلبي رزمندگان دلاور نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران گردیـد کـه مردانه تا پاي جان ایستادند و اگر به اجبار مواضـعي را دشـمن تسـخیر نمود در مقابل آن تلفات و ضایعات بسیار زیادي را متحمل شد. در ایـن عملیات نیروهاي عراقي با استفاده از 7 تیپ پیاده کماندویي بـه مواضـع نیروهاي ایراني که فقط توسط تیپ 40 سراب حفظ مي شد حمله کردند. تصرف عارضه حساس میمک بـه دســت آوردن ابتکــار عمل و بهره برداري سیاسي نظامي و خنثي نمودن موفقیــت هــاي خودي از جمله اهداف دشمن بوده است. نتیجه:­ علي رغم همه تلاشها و ایثارگریهاي رزمندگان دلاور تیپ 40 سـراب از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران دشمن موفق شــد فقط قسمت محدودي از ارتفاعات میمک را اشغال نماید.­ 2500 کشته  12000 مجروح و 102 نفر اسیر تلفات انساني عراقي بود.­ 18 دستگاه تانک 9 دستگاه نفربر 111 عـراده تــوپ و کاتیوشا 26 قبضه خمپاره انداز و سقوط دو فروند هواپیما و 6 فروند بــالگرد از جمله ضایعات سنگین عراق به شمار آمد. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه