شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
مهران
مهران

در تداوم عملیات هاي آفندي نیروهاي عـراق کـه بـا اسـتفاده از حجـم سنگین آتش توپخانه و پشتیباني نــیروي هوائــي و بمبـاران بي وقفه شیمیایي انجام گردید یگانهاي عراق در منطقه میمک و مهران نــیز به قصد تصرف صالح آباد و قطع جاده مواصلاتي منطقه غرب تک خـود را آغاز کردند.  فرماندهي لشکر 16 زرهي که یک روز قبـل ایـن مسئولیت خطیر را پذیرفته بود. غروب روز 1367/4/30 با بکارگیري گردان تکـاور موفق مي شود تپه 525 را که به دست عراق تصرف شده بود از دشـمن بازپس گرفته و منطقه را آزاد سازد. پیش بیـني وقـوع حملـه سراسـري عراق و مشاهده یگانهاي عراقي در منطقه سرني باعث شد تا بـا انجـام یک اقدام تاکتیکي شجاعانه و حساب شده مواضع لشگر به تنگــه نیاز تغییر یافته و با انسجام بدست آمده نیروها از پیشروي دشمن بـه طـرف ایلام جلوگیري به عمل آید. یگانهاي ایراني نه تنها مانع پیشروي دشمن شدند بلکه با جمع آوري عناصر داوطلب و حضـور فرمانـدهان رده هـاي مختلف به عنوان عناصر درگیر در خطوط مقدم نبرد و رویاروئي انفـرادي با تانک هاي عراقي توانستند با یورش به مواضع عراقي ها ضمن انهدام ادوات زرهي و تجهیزات دشـمن مقـادیر قابـل توجهـي از ادوات را بـه غنیمت خود درآورند. معاون یکي از گردان هاي تانک عراق که با درجـه سرگردي به اسارت رزمندگان ارتش اسـلام درآمـده بـود در رابطـه بـا اهداف عراق از این عملیات گفته است  به ما دســتور داده بودنـد ضمن انهدام نیروهاي اندک ایراني شهر ایلام را محاصره و بنا بـه دســتور به طرف اسلام آباد پیش روي کنیم ولي عملاً ما در صالح آباد بــا نیروهاي زیاد ایراني و مقاومت سرسختانه آنان مواجه شدیم.  نتیجه:­ نیروهاي عراقي تا پشت مواضع اولیه عقـب رانـده شــده و نیروهاي ایراني در مرز بین المللي استقرار یافتند.­ 8 دستگاه تانک و نفربر منهدم 17 دستگاه تانک و نفـربر بـه غنیمـت گرفته شد و 32 نفر از عراقي ها به اسارت درآمدند.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه