شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
کربلا (4)
کربلا (4)

تصمیم براي یکسره کردن کار جنگ با اجراي عملیاتي بزرگ و سرنوشت ساز در سال 1365 تلاش سپاه پاســداران را بــراي طراحي عملیات کربلاي 4 در منطقه ابوالخصیب و شلمچه با هدف رسیدن به دروازه هاي جنوبي بصره در پي داشت. این منطقـه کـه داراي ویــژگي ها و ارزش بالاي سیاسي و نظامي است پس از شلمچه مهمترین منطقه عملیاتي در جبهه جنوب به شمار مي رفت. سپاه پاسداران براي اجراي این عملیات 250 گردان نیرو را در قالب چهار قرارگاه عملیاتي سازمان دهي کرد کـه کمتر از 60 گردان آن وارد عمل شدند. ساعاتي قبل از شــروع عملیات رزمندگان غواص وارد اروندرود شدند و به سـمت خـط دشـمن حرکـت کردند. در این میان نیروهاي دشمن کــه بــا اطلاعـات عوامل بیگانه هوشیار شده بودند ضمن پرتاب منـور بـا تیربـار و خمپــاره بـه طرف نیروهاي ایراني شلیک مي کردند. در این حال عملیات در ساعت 22:45 با رمز مبارک  یا محمد (ص)  شروع شد و نیروهاي عمل کننـده توانستند در جزایر سهیل قطعه ام الرصاص ام البابي و بلجانیه نفوذ کنند لیکـن امکان تثبیت مناطق آزاد شده میسر نشد. بنابراین عملیات متوقـف و از ادامه نبرد اجتناب شد. در این عملیات از قـواي دشـمن حـدود 60 تـن اسیر و 70 تانک نفربر و خودرو منهدم شد. نگاهي به عملیات پس از ده ماه بسیج امکانات و مقدورات کشــور و اسـتفاده از تبلیغات گسترده و وسیع مبني بر  تعیین سرنوشت جنگ  در شـرایطي کـه منابع صنعتي و اقتصادي و مراکز آب و بــرق کشــور هـدف بمباران شدید و گسترده دشمن قرار داشت عملیات کــربلاي 4 در تـاریخ 65/10/3 با چهار قرارگاه به نامهاي نجف قدس کربلا و نوح آغاز شد. البته به عللي نیروهاي خودي برخلاف پیش بیني هاي قبلي در همــان شـب اول تنها توانستند در جزایر سهیل قطعه ام البابي و بلجانیه نفوذ کنند و در بعضي مناطق به صورت موضعي رخنه نماینـد. دشـمن عــلاوه بـر استفاده از اطلاعاتي که توسط آمریکا (به جبران حادثه ایـران گیـت) در اختیـارش گذاشته شده بود از هوشیاري کامل بـرخوردار بـود. لـذا بـا اسـتفاده از تاکتیکهاي ضدغواص و شناور مانع از انجام عملیــات براسـاس پیش بیني هاي قبلي شد. دشمن از همان شب عملیات با استفاده از منورهـاي پیاپي و اجراي چند مورد بمباران کنار نهر عرایض (عقبه برخي از یگانها) و همچنین اجراي آتش مؤثر بــر روي رودخانــه ارونـد عملاً سازمان نیروهاي غوا و موج دوم و سوم را به هـم زد بـه طـوري کـه نیروهـاي یگانهاي مجاور بعضاً پراکنده شده و عمدتاً نمي توانستند به طـور دقیـق روي هدف عمل نماینـد. یکـي از منـاطق حسـاس عملیـات جـزیره ام الرصاص و نوک بوارین بود که به رغم کوششهاي بسیار که براي تصرف آن صورت گرفت به خاطر هوشیاري دشـمن امکـان ادامـه درگـیري از میان رفت. دشمن با شلیک آتش تیربار روي آب به صورت ضربدري و با حجم زیاد مانع عبور نیروها از تنگه ام الرصاص ­ بــوارین شـد. ضمناً دشمن بنا به حساسیتي که نسبت بــه جــزیره ام الرصاص داشت در پدافند آن از 9 رده مانع طبیعي و مصنوعي بهره گیري مي کرد به طوري که از هر خط عقب رانده میشد در خط بعدي که نسـبت بـه خـط قبلـي اشراف و تسلط داشت مقاومت مي کرد. به رغم کوششهاي بســیار به خاطر هوشیاري دشمن عملاً ادامه نبرد بدون اینکه چشم انداز روشـني داشته باشد با مشکلات عدیده اي توأم شد لذا به منظــور حفـظ قوا و طراحي مجدد عملیات آتي از ادامه نبرد اجتناب شد.علل عدم موفقیت عملیات در میان عوامل متعددي که سرنوشت عملیـات کـربلاي 4 را رقـم زد دو عامل بیش از بقیه تعیین کننده بود: الف: افشاشدن عملیات نحوه برخورد نظامي عراق با عملیات کربلاي 4 و اظهارات بعدي مقامات نظامي این کشور دلالت بر این داشت که وسیله هوشیاري دشمن صـرفاً مشاهده تحرکات نیروهاي ایراني نبود بلکه آنهــا عمــدتاً بر اطلاعات واصله از دستگاه جاسوسي آمریکا تکیه داشتند. چنانکه قبلاً اشاره شـد در آن مقطع ارائه اطلاعات نظامي به عراق و مقابله با هرگونــه پیروزي جمهوري اسلامي به عنوان یک مسئله اساسي و اصولي بــراي آمریکا مطرح بود چون با تزلزل حاکمیت عراق روسها از موقعیت به دست آمده نهایت بهره برداري را مینمودند.ب: استفاده از تجارب عملیات فاو توسط عراق اتخاذ استراتژي دفاع متحرک علاوه بر اهداف اصلي ناظر بر این امر بود که دشمن با ایجاد تأخیر در عملیات بعدي جمهوري اسلامي کــه مرتباً تبلیغات آن نیز در سطح کشور صورت مي گرفت تلاش کــرد کـه تا از یکسو زمین عمومي منطقه فاو تا بصره را مسلح نمایــد و امکـان ادامه عملیات فاو را در این منطقه از بین ببرد و از سوي دیگر تــدابیري براي مقابله با تاکتیکهاي ویژه آن عملیـات بیندیشـد. عراقیهــا طـي فرصت حاصله توانستند با توجه به تاکتیک نیروهاي سپاه براي عبور از رودخانـه که عمدتاً متکي به نیروهاي غواص بـود و بـا در نظـر گـرفتن شـرایط و وضعیت جزر و مد آب تاکتیکهاي جدیــدي را بــراي مقابلـه با نیروي غواص اتخاذ کنند. بنابراین در آسـتانه عملیــات کــربلاي 4 دشمن با استفاده از یک فرصت ده ماهه با مسلح کردن زمین منطقه ایجاد مواضع و استحکامات در ساحل رودخانه و همچنین آرایش سلاح براي پوشاندن سطح آب جهت ممانعت از حرکت نیروهاي غواص و سـایر اقـدامات از آمادگي لازم براي مقابله با تهاجم رزمندگان اسلام برخوردار شده بود.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه