شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[27 / 6 / 1400] شرط شهید «صفری» برای شفاعت؛
[27 / 6 / 1400] منزل به منزل نجف آبادی‌ها با شهدای مدافع حرم؛
[27 / 6 / 1400] هفته «دفاع مقدس»؛
[28 / 6 / 1400] جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع ...
[28 / 6 / 1400] بشارت شهادت فرزند در رویای صادقه؛
[28 / 6 / 1400] بیسیم‌چی حواس پرت و فرکانسی که شنود می‌شد؛
[28 / 6 / 1400] سرپرست کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگرا ...
[28 / 6 / 1400] مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین؛
[28 / 6 / 1400] مشاعره آزادگان ایرانی در ایام اسارت؛

 

کارنامه دفاع مقدس
یکي از حساسترین نقاط منطقه غرب ایران در رشته ارتفاعات مرزي در منطقه عمومي سومار ارتفاع 402 مي باشد که میدان دید و تیر خوبي به همه جهات داشته و امکان دیده باني و کنترل مناسبي روي محــور نفت خانه و مندل ...
روز 31 اردیبهشت مـاه 1360 یــک روز بــزرگ در تـاریخ جنگ بود. نیروهای سپاه پاسداران و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به طـور مشترک و همزمان از سه محور نخستین حمله هماهنگ خود را به اجـرا گذاشتند. این عمل ...
پس از آنکه فرماندهان ایرانی دریافتند که با جنگهای کلاسـیک و شـیوه های شناخته شده نمی توان کـاری را از پیـش بـرد طــرح عملیاتهای چریکی و غیر کلاسیک را به اجرا گذاشتند. نخستین گام در ایـن راسـتا در 26 ا ...
عراقیها از همان ماههاي اول جنگ به این ارتفاعات مهم و اسـتراتژیک چشم داشته و آن را اشغال و در دست گرفتند همچنیــن بـا استفاده از موقعیت همین ارتفاعات بود که به سادگي جاده ورودي به سرپل ذهـاب ­ پادگ ...
یک سال از انجام عملیات خیبر مــي گذشــت و تجربـه هاي ارزنده و فراواني براي فرماندهان جنگ به دست آمــده بــود. چندین فرمانده و نیروي کارآمد به شهادت رسیده و از همه عملیاتهایي کــه طـرح ریزي شده بود تنه ...
عراق با تداوم اشغال خرمشهر مي کوشید آخرین و مهمترین اهرم فشار خود را براي واداشتن ایران به شرکت از موضع ضعف در مذاکرات  صلح  حفظ کند. متقابلاٌ  آزادسازي این شهر مي توانست نمـاد تحمیـل ا ...
دسترسي به ارتفاع  گرده رش  با عملیـات نصـر 8 میسـر شـد و امکان عبور از رودخانه  قلعه چولان  و ورود به غرب پیشروي به سـمت شمال و جنوب منطقه را فراهم آورده بود ضمن آنکه با عملیات نصر ...
عملیات  بیت المقدس 3  بـر پایـه تجزیـه و تحلیـل فرمانـدهان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان عملیات بیـت المقـدس 2­ که دو ماه پیش به انجام رسیده بود ­ طرح ریزی شد. &nb ...
  عملیات  والفجر 10  علاوه بر آزادسازی  حلبچــه  و تصرف چند ارتفاع مهم در منطقه سـبب نـزدیکی رزمنـدگان ایـران بــه تاسیسـات سد  دربندیخان  گردید همین امر باعث شد ...
در آخرین ماه های جنگ هشت ساله ایـران و عــراق و در هنگـامی که نیروهای ایران با پیروزی کامل موفق بــه پیشــروی در خاک دشمن و آزادسازی مناطق و شهرهای مهمی همچـون  حلبچــه  کردستان عراق شده بود ...
هنگامی که شهر  فـاو  سـقوط کـرد وضـعیت موشـک بـاران تهران و شهرهای ایران از سوی دشمن فروکش کرده بود. پس از گذشــت یک ماه از این بحران عملیات  بیت المقـدس 6  در محورهـای کوهستانی و ...
پس از تقویت دوبـاره ارتـش عـراق توســط حامیــان غربي صدام و هزینههایي که کشورهاي عربي خلیج فـارس صــرف حمایـت از رژیم عراق در رویارویي با ایران میکردند قواي مسلح این کشــور دسـت به تهاجماتي قابل توجه ...
  با عدم موفقیت حمله لشکر 21 حمزه ارتش جمهوري اسلامي ایران در تاریخ 59/7/23 این لشکر در شرق رودخانـه کرخـه مســتقر گردید و عناصري از تیپ دوم دزفول در سرپل غرب رودخانه مستقر شدند. حفظ سرپل اشغا ...
دوراندیشي کارشناسان نظامي ارتش جمهوري اسلامي ایران در حفـظ سرپل غرب کرخه در منطقه شوش و پل کرخه و تـداوم حضـور در ایـن مناطق در مقابل عراقي ها موجب گردید تا گسترش این سرپل ها مـورد توجه قرار گیرد. اشت ...
تپه سرخ یا تپه سرخه واقع در منطقه عملیاتي سـومار در مورخـه سـوم مهرماه 1364 و آغاز پنجمین سال جنگ بین عراق و ایران شــاهد یک نبرد محدود توسط رزمندگان تیپ سوم لشکر 81 زرهي کرمانشاه بـود.  هدف تعیی ...
تداوم وضعیت نیروهاي ایراني و عراقي در غرب رودخانه کرخه بویژه در منطقه شوش چندان به نفع رزمندگان ارتش اسلام نبود.  هرچند عراقي ها نیز در این منطقه به اجبار زمین گیر و متوقف شده بودنـد ولــي براي خ ...
نیروهای لشگر انصار الحسین (ع) سپاه پاسداران انقــلاب اسـلامی با هدایت قرارگاه سپاه هفتم قدس در 21 بهمن ماه 1362 و با رمز  لبیک یا خمیـنی  از جنـوب غـربی شـهر مـرزی  مـریوان  بـه سو ...
بعد از انجام عملیات کربلاي 5 که منجر به انهــدام بخشـي از ماشین جنگي عراق شد ارتش شکست خورده عراق ناگزیر از وضــعیت پیش آمده و در حال آسیب پذیري فوق العاده در منطقه کانال زوجــي تـا نهر جاسم گرفتار بو ...
در روزهاي پایاني جنگ تحمیلي و دقیقــاً بعــد از 48 ساعت از اعلان پذیرش و موافقت ایران با قطع نامه 598 شوراي امنیت ســازمان ملل متحد در بیست و نهم تیرماه 1367 4 تیپ از یگانهاي عراقي مستقر در منطقه عموم ...
براي اینکه عراق بتواند ارتفاعات سرکوب به گردنــه کاسـه گران را در منطقه گیلانغرب جمهوري اسلامي ایران اشغال نماید در حمله سراسري خود از محور خسروي قصرشرین ­ امام حسن بـه گیلانغـرب اسـتفاده نمود. &n ...
دو ماه پیش از عملیات توکل در منطقه عمومی آبادان عملیات دیگری در همین منطقه به شکست انجامیده بود. فرمانـدهان سـتاد ارونـد و سـتاد مشترک ارتش بر آن شدند تا برای شکست محاصره چهار ماهه آبادان و بازپس گیری ...
پس از عملیات رمضان و پی بردن فرماندهان ایــرانی بــه تغییر شیوه استحکامات و خطوط پدافندی عراق می بایست تاکتیک مناسب و تـازه ای برای ادامه نبرد با دشمن در پیش گرفته می شــد.   عملیات محدود  ث ...
در نخستین ماههای سال 1360 شهید  یوسف کلاهــدوز  ­ قائم مقام وقت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طــرح شکسـت حصر آبادان را که توسط شهید حسن باقری طراحی شده بود به شورای عالی دفاع ارا ...
این عملیات در منطقه عمومی آبادان انجام و به دلیــل نبـود تجهیزات نظامي هماهنگي لازم بین نیروهاي عمل کننــده و پشـتیباني نامناسب فرمانده کل قواي وقت (بني صـدر) بـه شکســت انجامیــد و منجر به محاصره آبا ...
لشکر 77 پیاده خراسان از ارتش جمهوري اسلامي ایران کــه از اوایل شروع جنگ به منطقه اعزام شـده بـود در اواخـر اســفندماه 1359 به ماهشهر منتقل گردید و فرماندهي منطقــه را از قرارگــاه اروند تحویل گرفت. در ...
جزایر مجنون در داخل هورالعظیم از نقاط مهم و استراتژیک جنـگ بـود که در عملیات خیبر در اسفند سال 1362 توسط رزمندگان اســلام فتح شد و مبنایي بود براي نفوذ به خاک عراق که در عملیــات بـدر در سال 1363 مورد ...
حضور نیروهاي ایراني از سال 1362 با انجام عملیات خیــبر در جزیره مجنون شمالي و جنوبي در داخل هورالعظیم و در نزدیکي محور العمـاره ­ بصره هرچند براي نیروهاي عراقي قابل تحمل نبود ولـي تـوان عـراق براي ...
  عراقي ها که از دسترسي به اهداف بلند پروازانه خود بازمانده و به ناچـار در زمین هاي نه چنــدان مناســبي در مقابــل نیروهاي ایراني موضع پدافندي اتخاذ کرده بودند چاره اي نداشتند تا براي جلوگــیر ...
پس از انجام عملیات موفق طریق القدس و آزادســازي منطقـه بستان توسط ایران نیروهاي عراقي با انجام یک عقب نشیني حسـاب شـده و منطقي و ماهرانه به جنوب نهر نیسان نقل مکان نمــوده و ضـمن حفظ باقي مانده نیروها ...
میزان تمرکز نیروها و استعداد و نوع یگانهاي بکار گرفتـه شـده و شـیوه کاربرد نیروها توسط عراق در ابتداي جنگ از دالامپرداغ در مرز ترکیه و تا دهانه اروند در خلیج فارس موید این نکته بود که دشمن در نظـر داش ...
در تداوم انجام عملیـات محـدود نیروهــاي ایــراني منطقه چوارتا در شمالغرب نیز شاهد یک عملیات توســط تیــپ یکـم لشکر 88 زرهي زاهدان بود. این عملیات در سه محور حسن آباد چوارتا و چم پیروتمـان صورت پذیرفت. ...
پس از انجام موفقیت آمیز عملیات والفجر 8 در منطقه فاو و تصرف ایـن شهر با توجه به تمرکز نیروهاي عراقي در شرق بصره فرماندهان عراقي براي جلوگیري از پیشرفت نیروهاي ایراني به طرف ام القصر و بصـره از طریق جا ...
لشکر 64 ارومیه از نیروي زمیني ارتــش جمهــوري اسلامي ایران در مورخه هفتم تیرماه 1364 در تداوم انجام عملیاتهاي محــدود نیروهاي ایراني در منطقه واراس و آنه از جبهه حـاج عمـران در شـمالغرب یـک طرح عملیات ...
گسترش نبرد به منطقه شمالغرب که با عملیات موفق والفجـر 2 توسـط نیروهاي ایراني صورت پذیرفت با عملیاتهاي متعدد دیگري دنبال شـد و هرچند به دلیل وضعیت خـاص جغرافیـایي منجـر بـه تشـکیل خطـوط پدافندي متصل در ...
 عملیات محدود  حسین بن علی (ع)  روز 26 اردیبهشـت ماه 1361 در جبهه میانی منطقه عملیاتی  میمک  توسط نیروهای ســپاه پاسداران با هدف انهدام نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی ...
تصرف و اشغال خرمشهر بــه لحــاظ اهمیــت ویژه از نظر سیاسي و جغرافیایي در طول 8 سال دفاع مقدس توسط عراق نقطه عطف حملات عراق بوده است.  نیروهاي عراقي در محور شلمچه خرمشهر در حالیکـه توانایي کافي جه ...
  پس از عملیات رمضان دو منطقه رملي  فکــه  و منطقه آب گرفته  هور  براي نبرد با ماشین جنگي عراق مــدنظر قــرار گرفـت به همین روي عملیات والفجر مقدماتي در فکه و  خیبر &n ...
همانطوري که اشاره شد در حمله 27 آذرماه 1359 عـراق توانسـت بـه ارتفاعات واقع در شمال غربي مریوان در خاک جمهوري اسلامي ایـران حمله نموده و با تصرف قسمتي از ارتفاعـات قـوچ سـلطان روي محـور مریوان ­ ب ...
این یورش محدود نیروهای ارتـش جمهـوری اســلامی ایـران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 25 فروردین ماه 1360 در محــور منطقه عمومی  شوش دانیال  صورت پذیرفت. در این حملـه 31 دسـتگاه تانک و نفربر ...
در نخستین روزهای هجوم سراسری ارتش عــراق بــه خطوط مرزی ایران عملیات دزفول (پل نادری) صورت گرفت.   ایــن حرکت سرآغاز عملیات بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوره هشت ساله جنـگ شد. طی این حمله محد ...
در پي موفقیت در عملیات بازي دراز تصمیم گرفته شد عملیات دیگـري به اجرا درآید تا   ضمن آزادسازي ارتفاع بازي دراز ارتفاع قراویز و کوره موش نیز آزاد شوند      . عملیاتي سـه روز پـس از ...
در امتداد جاده اندیمشک به اهـواز در اســتان خوزســتان بعد از شهر شوش در غرب رودخانه کرخه منطقه وسیعي از شنزارهاي جنوب قـرار دارد که نهایتاً به ارتفاعاتي به نام میش داغ در شمال بستان منتهي مـي گردد. &n ...
صدام پس از اشغال خرمشهر و به بهانه حمله سراســري اسـرائیل به جنوب لبنان قصد داشت جنگ را خاتمه داده و امتیاز خرمشهر را بـراي خود نگهدارد. از سوي دیگر فرماندهان ایراني با اطلاع از این قصد بر آن شدند تا ...
در تاریخ پنجم مرداد ماه 1360 نیروهای سپاه و ارتش در محور عملیاتی  حمیدیه  و  کرخه کور  حمله ای را ترتیــب دادند که در آن 40 دستگاه تانک و نفربر دشمن منهدم و بیش از 400 تن از نیروها ...
وجود گروهکهای کومله و دموکرات خود مایه آسودگی خیال و قوت قلب صدام در جبهه شمال گشته بود اما با ضعف و اضمحلال این گروهکهـا ارتش عراق مجددا دست به تجاوزات و حملات اشغالگرانه خود زد و در زمستان 1359 حاشی ...
درگیري در منطقه پاسگاههاي مرزي سوبله رشیدیه و صــفریه در مرز ایران از اوایل شهریور ماه 1359 آغاز گردید و لشگر 92 زرهي از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران تیپ سوم خود را از دشت آزادگان با مأموریت ا ...
دشمن شـهرهاي بسـتان و سوسـنگرد را بـه ترتیـب در 1359/7/4 و 1359/7/6 اشغال کرد. با عملیات پیروزمندانه  به فرماندهي برادر غیـور اصلي  سوسنگرد و بستان آزاد شد . شمال کرخه همچنان تحت اشـغال دشمن ...
ارتش عراق در منطقه غرب کشور ایران سه محور اساسي را مورد هدف قرار داده بود که به ترتیب از سمت شمال منطقه قصــر شـیرین سرپل ذهاب به سمت اسلام آباد و در قسمت میاني منطقه سومار و نفت شهر و در قسمت جنوبي م ...
منطقه شرهاني با وجود ارتفاعات حمرین و تپه 175 در منطقــه شمالي جبهه جنوب براي عراق اهمیت خاص خود را دارد. بر این اســاس این منطقه شاهد درگیري هاي بسیار گسترده اي بود که هـر چنـد موفقیـت هاي ابتدایي را ...
سرانجام بعد از فراز و نشیب هاي چهارماه اولیه سال 1367 29 مرداد ماه همان سال آتش بس رسمي بین دو نــیروي متخاصــم آغاز گردید. وضعیت عمومي تمام مناطق آرام و بدون حادثه گزارش شد. در منطقـه شرهاني تدبیر لش ...
منطقه عمومي شلمچه یکي از مناطقي است که بیشترین فعالیت نظامي را در جنگ شاهد بوده است. بعد از درگیریهــاي ابتــداي جنگ نتیجه عملیات بیت المقدس آخرین حد پیشروي رزمندگان اسلام بود. سـپس عملیات والفجر 8 و ...
در تاریخ 19 مهرماه 1359 نیروهاي عراقي توانستند بــر روي رودخانه کارون در حوالي روستاي مارد در خاک جمهـوري اسـلامي ایــران یک دستگاه پل شناور را نصب کرده و در حالیکه نبرد تن به تن در خرمشـهر ادامه داشت ...
دفاع از خرمشهر و محور شمالي آن در منطقه حسینیه توسط ایراني هـا مهمترین موضوعي بود که فکر فرمانــدهان نظــامي وقت را در قبل از پیروزي انقلاب اسلامي ایران به خود مشغول کرده بود و بر این اسـاس تأسیسات مر ...
حملات عراقي ها تحت عنوان  دفاع متحرک  که مدتي متوقف شـده بود در سه ماهه اول سال 1366 نیز ادامه یافت و دامنــه ایــن حملات به منطقه صالح آباد مهران و شور شیرین کشیده شــد. ولــي ویژگي این عمل ...
عراقي ها بعد از شکست سنگین در بستان احتمال دادنـد کـه نیروهـاي ایراني در منطقه پل کرخه و یا در منطقه شــوش حملــه نماینـد. لذا با استحکام بخشیدن به مواضع خود و تقویـت نیروهایشـان بـا یگانهـاي توپخانه ...
این عملیات که با شیوه غیرکلاسیک (محدود) در تـاریخ 25 اردیبهشـت ماه 1360 صورت گرفت منجر به 2 کیلومتر پیشروی و تسخیر تپه های  مدن  در محور شهید  موذنی  در شمال آبـادان ­ کـه دشمن ...
عملیات شهید مدنی در بیست و هفتــم شــهریورماه 1360 به منظور انهدام توان رزمی دشمن در منطقه عمومی سوسنگرد به صورت محدود صورت گرفت. در این یـورش کوتــاه مــدت نیروهـای سپاه و ارتش توانستند با یاری یکدیگ ...
با تهاجم سراسری ارتش صدام به مناطق غرب و جنوب غــربی ایران منطقه عشایرنشین  میمک   نیز به اشغال نیروهای عراقی درآمـد لذا در تاریخ 19 دی ماه 1359 نیروهای سپاه و ارتش به همراه عشــایر غیور منط ...
از میان طرحهایی که در شورای عالی دفاع مطرح بود طرح قطع ارتباط دشمن از شمال به جنوب با آزادسازی  تنگـه چزابـه  و آزادسـازی شهر  بستان  برای رسیدن به نوار مرز بین المللی نیز وجــود د ...
با تداوم عملیاتهاي عـراق و بـازپس گـیري منـاطق در تصـرف ایـران وضعیت عمومي مناطق عملیاتي جنوب در نیمه اول سال 1367 چنـدان مناسب نبود و دشمن با استفاده از توان فوق العاده بــه دسـت آمده در افزایش نیرو ...
یکي دیگر از عملیاتهاي نامنظم در سال 1366 که توسط نـیروي زمیـني سپاه پاسـداران انقــلاب اســلامي و بــا هدایت و فرماندهي قرارگاه  رمضان  و همکاري معارضان کرد عراقي به اجـرا درآمـد عملیات &nbs ...
نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاســخ بـه شرارتهاي عراق در بمباران شهرهاي مسکوني ایـران و بـراي انهــدام تاسیسات نظامي ­ اقتصادي دشــمن طــرح عملیـات  ظفر 2  را با فرماندهي و ...
قرارگاه عملیاتی و برون مرزی  رمضان  نـیروی زمیـنی سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضان کرد عــراقی در روز 28 آبـان ماه 1366 عملیات نـامنظم  ظفـر 4  را در اسـتان  دهـ ...
در طی سال 1366 قرارگاه  رمضان  سپاه پاسداران انقـلاب اسـلامی با اجرای چند رشته عملیات پی درپی و نفوذي دشمن را در محور شـمالی جبهه جنگ مضطر و توان و توجه بالایی از فرمانـدهان ارتـش عـراق را م ...
عملیات  ظفر 6  در 5 اسفندماه 1366 با هــدف آزادسـازی بلندي های منطقـه عمومـی  سـنگاو  در شـرق اســتان  کرکوک  کردستان عراق­ عمق جبهه شمالی دشمن ­ و در اوج سرما و ...
نیروهای قرارگاه  رمضان  سپاه پاسداران انقـلاب اســلامی با همکاری معارضان کرد عراقی در روز 23 اسفند مـاه 1366 عملیـاتی را بــا نام  ظفر 7  با رمز  یا محمـد رسـول الله   در ...
منطقه عمومي پنجوین در شمالغرب ایران چندین بـار صـحنه درگـیري نیروهاي ایراني و عراقي بود این منطقه در دو محور توتمان و دره میانـه اهمیت ویژه اي دارد. لشکر 30 گرگان از نیروي زمیني ارتش جمهـوري اسلامي ای ...
انجام عملیات آفندي بویـژه در منطقـه غـرب کشـور توسـط نیروهـاي جمهوري اسلامي ایران در ماههاي اولیه تجاوز دشمن بسیار سـخت و مشکل بود.  نیروهاي ایراني بـه دشـواري عـراق را متوقـف نموده و در حالیکه ه ...
با تهاجم سراسری ارتش صدام به مناطق غرب و جنوب غــربی ایران منطقه عشایرنشین  میمک  نیز به اشــغال نیروهــای عراقی درآمد. تا اینکه سرانجام عملیات  عاشورا  در ایـن منطقــه بــه اجرا د ...
عملیات محدود  عاشورای 2  ساعت 2 بامداد روز 24 مـرداد ماه 1364 با رمز    یامهدی (عج)  در منطقه عمومی  چنگولـه   واقع در جنوب شهر مرزی  مهران   توسط نیروهای ...
مدتی بود که به تیپ سیدالشهدا(ع) (که بعدها به لشــکر تغیـیر یافت) ماموریتی واگذار نشده بود. این تیپ عنوان یگان خط شکن را داشـت و حریف جدی لشگر  گارد ریاست جمهوری عراق  به حساب مـی آمـد. با مع ...
کار مجاهدین عراقی در جریان عملیات قدس 5 به آزادسازی بخشـی از دریاچه  ام النعاج  عـراق در منطقـه  هورالهویـزه  منتهـی شد و سپس عملیات  عاشـورای 4  در وسـعتی بـه مــیزان 11 ...
منطقه فاو از زمان تصرف توسط رزمندگان اسلام و تثبیـت مواضـع کـه حدود 75 روز طول کشید تا 67/1/28 فعالیــت خاصـي را از دو طرف شاهد نبود اما به خوبي قابل درک و پیش بیني بود که عـراق در صـورت دستیابي به تو ...
از آن زمان که همکاری با معارضان کرد عراقی به ویژه  اتحادیه میهـنی کردستان عراق  بـه رهـبری  جـلال طالبـانی  مـدنظر فرماندهان عالي جنگ در ایران قرار گرفت و به دنبــال آن قرارگــاه ب ...
عملیات  فتح 10  نیز به مانند ســایر سلســله عملیاتهای فتح در عمق جبهه شمالی دشمن و مشخصا در محور شمال شرقی استان کردنشـین  اربیل عراق  با مشارکت معارضان کرد عراقی به اجـرا درآمـد. ...
عملیات  فتح 2  در روز 4 آبــان مــاه 1365 در شـمال محور جنگ به منظور انهدام تاسیســات صــنعتی عــراق واقع در شهر سد  دوکان  کردستان عـراق صــورت گرفــت. ســد دوکـان که در نزدیکی شه ...
سپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی بـا نزدیـک شـدن  اتحادیـه میهنی کردستان عراق ­ به رهبری  جلال طالبانی ­ بـه جمهوری اسلامی و در پی تشکیل قرارگاه  رمضان  به برنامه ریزی حرکتها ...
منطقه عمومی  رواندوز  و  دیانا  عــراق در جبهه شمالی از آن جهت در یک طرح عملیاتی نامنظم و ضربتی مطرح شده بود تا با انجام عملیـاتی به نام  فتح 4  در آن منطقه ضربه ای کاری ...
با قرار گرفتن سلسله عملیات محدود و گسترده برون مــرزي در دستور کار فرماندهان جبهه شمالي جنگ و همچنین همکاري و بهــره گیري از توان جنگندگي معارضان کرد عراقي ­ حتي به واسطه اهداف مشترک ­ عملیــا ...
در روز 27 خرداد ماه 1366 زماني که جنگ در جبهههاي جنــوب دچار سکون و عدم تهاجم جدي و گسترده از سوي طرفین نـبرد بـه مواضـع یکدیگر شده بود از سوي نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسـلامي یک عملیات محدود ...
تداوم عملیات های نامنظم در عمق جبهه دشمن و همکـاری مسـتمر بـا معارضان عراقی که بیشتر آنها از گروه طالبانی (یعنی اتحادیــه میهنی کردستان عراق) بودند ضربات سنگینی بر پیکــر تشـکیلات و سازمان نظامی دشمن ...
سال 1366 به عنوان هفتمین سال جنگ ایران و عراق سال پرکار و بـا فراز و نشیبی برای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بویژه قرارگاه برون مرزی  رمضان  در جبهـه شــمالی و کردسـتان عراق بود ...
هدف طرح مانور عملیات  فتح 9  انهـدام یگـان هــای دشمن در عمق خاک کردستان عراق بود. این طرح با هـدایت و برنامـه ریـزی قرارگـاه عملیاتی و برون مرزی  رمضان  از نیروی زمینی سپاه پاسـدا ...
هفده ماه از انجام علمیات ناکـام  توکـل  در منطقـه پـل نـادري و شرق رودخانه وحشي  کرخه  مي گذشت و دشمن همچنان در منطقـه گسترده فکه  شوش عین خوش  چنانه  و مناطق دیگري ...
مشکل آفریني ها و کارشکني هاي  بني صدر  آن قـدر بـراي رزمندگان و فرماندهان ایـراني عـذاب آور شــده بــود کـه پس از برکناري وي از فرماندهي کل قوا به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ قرار شد ...
منطقه عمومي موسیان و عین خوش و فکه به علت وجود محورهائي که به دزفول ختم مي شود از نظر عراق هم در ابتداي جنگ و هم در طـول جنگ مورد توجه بود. انجام چهار عملیات موفق در کمتر از سه ماه تـوان نیروهاي عراقي ...
عملیات بدر آخرین شیوه ای بود که ســپاه پاســداران و ستاد مشترک ارتش به طور مشترک در آن عمل کردند البته در تدبیر تازه فرمانـدهان جنگ هر یک از این دو سازمان در مراحل مختلف به یاری یکــدیگر می پرداختند ب ...
سـاعت 21 و 25 دقیقـه شـامگاه 5 خردادمــاه 1364 نیروهـای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات  قدس 1  را با رمـز  یـا محمد رسول الله (ص)  در منطقــه عمومــی  هورالهویـزه  در ...
عملیات  قدس 2  ده روز پس از انجام عملیات قدس 1 در همـان منطقه عملیاتی  هور الهویزه  به اجرا گذاشته شد. این عملیـات نـیز بـا رمز  یا محمد رسول الله (ص)  در ساعت 2 بامداد 4 ...
موقعیت منطقه عملیاتي  قدس 3  از سوي دشمن بـه بلنـدي هاي  مین منصور  و در میان افراد محلي به  فَره سِیاه  مشــهور اسـت. این منطقه در محور عمومي دهلـران طیـب در غــرب رودخا ...
طوفان شدید دریاچه کم عمق  ام النعاج  عراق در شــمال شرقي شهر  بصره  و همچنین اسارت نیروهاي اطلاعاتي دشمن به دسـت رزمندگان مجاهدین عراقي از تیپ 9 بدر در این منطقه انگیزههاي طرح و اج ...
عملیات  قدس 5  براي تکمیل پیروزیهاي عملیــات قدس 1 و 2 در نظر گرفتــه شــد و هــدف از انجــام آن تصــرف پاسگاه  الیج  واقع در  هورالهویزه  و نزدیک شدن بـه  البیضــه ...
لشگر 81 زرهي نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایــران در حالي که تعدادي از یگانهایش در مناطق مختلف منطقه غرب و شـمالغرب در حال درگیري با ضد انقلاب داخلي بوده و از لشگر جدا شــده بودنـد به تدریج از آذر م ...
همزمان با هجوم سراســري عــراق در 1367/4/31 بـه طرف اهواز نیروهاي عراقي مستقر در منطقه غـرب نـیز در محـور قصـر شـیرین و اطراف آن اقدام به حمله گسترده اي به مواضع نیروهاي ایـراني کردند.  علیرغم ای ...
هرچند عراق در هجوم سراسري خود به جمهوري اسلامي ایران تـلاش اصلي را در منطقه خوزستان قرار داده بود ولي هرگز نتوانست بــه هیچ یک از اهداف سیاسي و نظامي پیش بیني شده دسـت یابـد و بــه علت مقاومت نیروهاي ...
دقیقا همزمان با حمله محدود نیروهاي ایراني در منطقه شوش در مورخه 1360/1/27 عراق اقدام به حمله در منطقه عمومي مریوان و ارتفاعات قوچ سلطان قلنجان کاني چناره و هاني برانه مي نماید.  هـدف عراق از این ...
بدنبال موفقیت قابل توجه رزمندگان جمهوري اسلامي ایران در عملیات مورخه 1360/3/5 در منطقه مریوان و تصرف ارتفاعات قــوچ سلطان نیروهاي عراقي از اینکه موقعیت حساس خود را از دست داده اند جهت بازپس گرفتن مناط ...
با پایان یافتن سال 1359 نیروهاي جمهوري اسلامي ایران آماده شـدند تا با فراهم آوردن زمینـه مناسـب عـراق را هـر چــه سـریعتر از خاک جمهوري اسلامي بیرون کنند.  بر این اساس از اواسط فروردین مــاه تا ا ...
تصرف شهر فاو به دست قوای ایرانی و پیروزي هایی کـه رزمنـدگان در این منطقه حساس به دست آوردند عراق را بیــش از پیـش در موضع ضعف قرار داد. کمک های بی دریغ کشورهای عربی و همچنین غرب هم نتوانست شکست سنگین ...
طی عملیاتی که در غرب کشور به اجرا درآمد مناطق بسیاری به دسـت رزمندگان آزاد شد. حضور نسبتا گسترده کردهاي معارض عراقی در این مناطق سبب گردید تا در مرحله نخست گشایش جبهــه تـازه در غرب کشور تلاش ها عمدتا ...
پس از هجوم دشمن در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1365 به حاج عمران و تصرف ارتفاعات حساس 2519 و ارتفاع شهید صدر نیروهای خودی بر روی یال های این ارتفاع یک خط پدافندی تحمیلی را برگزیده بودنـد اما به جهت تسلط دشم ...
یکی از مناطقی که به منظور انجام عملیات ایــذایی و محـدود مطرح و تصویب شد اسکله  العمیه  عراق بود. ایـن ماموریـت طبعــا به نیروی دریائی سپاه واگذار شد اما به لحاظ نوپا بودن این نیرو قرار شد ی ...
تصمیم براي یکسره کردن کار جنگ با اجراي عملیاتي بزرگ و سرنوشت ساز در سال 1365 تلاش سپاه پاســداران را بــراي طراحي عملیات کربلاي 4 در منطقه ابوالخصیب و شلمچه با هدف رسیدن به دروازه هاي جنوبي بصره در پي ...
ضرورت انجام عملیات موقعیت برتر سیاسي ­ نظـامي ایـران کـه در فتـح فــاو توسـط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حاصل شــد بــه رغـم تلاشهاي دشمن در چارچوب استراتژي دفاع متحرک حملات هوائي به مراکز صنعتي ح ...
در طول سال های پایانی جنـگ منطقــه  شـمال سومار  و  نفت شهر  بیش از هر زمان دیگر برای ایرانی ها اهمیت داشت چرا که حدود شش سال از جنگ می گذشت و هنوز این مناطق تحت اشغال عـراق بـود. ...
طرح دفاع متحرک عراق همزمان در چند منطقه اجرا شــد و علـي رغم تلاش رزمندگان وفرماندهان جنگ هنوز مناطقی در اشغال قوای عراقی باقی مانده بود. رژیم بعث که منتظر عکس العمل جمهـوری اسـلامی در جبهه های نبرد ب ...
گرچه عملیات کربلاي 5 و آثار آن توانست موقعیت مطلوبــي را پس از عملیات کربلاي 4 به وجود آورد لیکن به دلیل عدم انهدام کامــل قواي نظامي عراق در منطقه شرق بصره مجــدداً انجــام عملیات و انتخاب منطقه مناس ...
یکی دیگر از عملیاتهایی که در جبهه غرب کشور طـرح ریــزی و اجرا شد عملیات  کـربلای 9  بــود. ایــن تــک برای پس راندن عراق از ارتفاعات قصرشیرین و کنترل منطقه بــه اجــرا گذاشـته شد و ارتش جمهو ...
در این عملیات که در محور کرخه ­ دزفول با حضور رزمنــدگان اسلام صورت گرفت در دو محور  تپـه چشــمه  3 کیلومـتر پیشروی صورت گرفت اما در محور  جسر نادری  مواضع تصرف شـده نیروهـای خ ...
در محور شرهاني عین خوش و پاي پل کرخه (سرخه نادري) در منطقـه جنوب جمهوري اسلامي ایران که یکي از محورهــاي تجـاوز عراق در تجاوز سراسري روز اول جنگ بود تنها تیپ 2 زرهي از لشگر 92 زرهي زمیني ارتش ایران مس ...
در منطقه عمومي شـمال ســرپل ذهــاب در جمهـوري اسلامي ایران ارتفاعات کلینه و سید صادق قرار دارد که یک عملیــات آفنـدي محدود پس از سد پیشروي عراق به منظور کاهش توان رزمي نیروهاي عـراقي در آن اجرا گردید. ...
دنبال ایجاد تحرک در جبهه هاي ایران و ایجاد روحیه تهاجمي در نیروها و کسب موقعیت برتر در مقابله با عراق و به دلیل عــدم موفقیـت کامل عملیات کلینه و سید صادق در مرحلـه اول لشـگر 81 زرهـي از نـیروي زمیني ...
بعد از انجام عملیات قادر وضعیت دشمن در منطقـه شـمالغرب چنـدان مناسب نبود لذا احتمال انجام یک حمله توسط نیروهـاي عــراقي وجود داشت که به منظور تصــرف منــاطق از دسـت داده در عملیات قادر و جلوگیري از اد ...
پس از انجام عملیات موفق و موثر بیت المقدس فتح المبین مسلم بـن عقیل (ع) ثامن الائمه (ع) و غیره نمی بایست به عراق فرصــت خارج شدن از حالت انفعالی و دفاعی داده می شد بنابراین در طـرح عملیـات  محرم & ...
ی ایران و عراق در اولویت نخست قرار داشت. عملیات بزرگ و گسترده ای چون  طــریق القــدس   فتح المبین  و  بیت المقدس  در قالب ده طرح  کربلا  در حال طراحی و اجرا بود اما ...
رژیم عراق با بکارگیری گسترده سلاحهای شیمیایی در جبهه های جنگ و موشکباران  شهرها توانست شرایط جنگ را به نفع خود تغیــیر دهد. این در حالی بود که کارشناسان نظامی و سیاسی ایران سرگرم بررسـی و پذیرش ق ...
هدف از انجام عملیات  مسـلم بــن عقیــل (ع)  تصرف همه ارتفاعات مشرف به شهر  مندلي  عراق بود. این منطقه با توجه به توقـف و ناکامي در عملیات  رمضان  در شرق بصره و شیوه اي که ...
عملیات  مطلع الفجر  از سلسـله عملیاتهــای  دوره آزادسازی  به شمار مــي رود کــه در منطقــه  گیلانغــرب  و  شیاکوه  با هدف آزادسازی ارتفاعات غرب شهر گیلانغرب­ ...
دشمن در جمع بندی اطلاعات حاصله خود ­ بویژه توسط ماهواره هـای آمریکایی­ به این نتیجه رسیده بود که ایران بـزودی در منطقـه  شوش  عملیات بزرگی انجام خواهد داد. از این رو استحکامات و تمــ ...
ارتفاعات آهنگران و تپه 654 در منطقه عمومــي ســرپل ذهاب که در اشغال عراق بود هدف عملیات مهدي (عج) قرار گرفــت نـیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران با تشکیل تیپ هاي تکاور 25 35 45 از گردانهاي تکاور لش ...
حضور گسترده تیپهاي مختلف عراقي در منطقه عمومي مهران نشـانگر این نکته بود که عراق اهداف خاصي را در منطقه دنبال مي کنــد کـه با انجام یک عملیات سنگین مي تواند به ثمر برسد.  تقویت روحیه سربازان عراق ...
در تداوم عملیات هاي آفندي نیروهاي عـراق کـه بـا اسـتفاده از حجـم سنگین آتش توپخانه و پشتیباني نــیروي هوائــي و بمبـاران بي وقفه شیمیایي انجام گردید یگانهاي عراق در منطقه میمک و مهران نــیز به قصد تصر ...
در منطقه مرزي استان ایلام و در منطقه اي مقابل تنگه هاي بینا و بیجار در کشور ایران ارتفاع فسیل در شمال میمک قرار دارد این ارتفاعات در عملیات عاشورا در مورخه 1363/7/25 بـه تصـرف رزمنـدگان اسـلام درآمده ...
انجام عملیات هاي آفندي عراق در سال 1366 که تحـت عنـوان دفـاع متحرک صورت پذیرفت مجموعاً بصورت پراکنده انجام شـده  و عمـدتا هدف از این عملیاتها ممانعت از تجمع و تمرکز نیروهاي ایراني بود. البته انتخ ...
منطقه عمومي میمک از دیرباز مورد اختلاف مرزي ایران و عراق بـوده و عراقي ها توانسته بودند در قرارداد 1975 الجزایر موافقت ایران را براي تحویل دادن قسمتي از ارتفاعات که به آن سیف سعد گفتــه مـي شود بدست آ ...
عملیات نامنظم و در نوع خود گسترده  نصر  بـا هـدف آزادسازی  جفیر   پادگان حمید  و در نهایت  خرمشهر  طرح ریزی شد. بنـابر آن بـود تا با دستیابی به اهداف مورد نظر نیروهـ ...
نیروی زمینی سپاه پاسـداران انقـلاب اســلامی بــه منظور کنترل راه ارتباطی  چوارتـا ­ بسـن   عـراق در جبهـه شـمالی و غرب شهر  بانه  کردستان ایران در 25 فـروردین مـاه 1366 و درهنگ ...
طرح و اجرای عملیات  نصر 2  برخلاف عملیات نصـر 1­ کـه بـه دست نیروی زمینی سپاه به اجرا درآمده بــود ­ توســط نـیروی زمینی ستاد مشترک ارتش به انجام رسید. هدف عملیات نصـر 2 آزادسـازی بل ...
نیروي زمیني ستاد مشترک ارتش ایــن عملیــات محدود و نفوذي را همانند عملیات نصر 2 به اجرا درآورد. هـدف از انجـام عملیـات  نصر 3  انهدام توان رزمي دشمن در منطقه  زبیدات  در جنــوب محو ...
در طرح جدید فرماندهان قوای ایران برخی ارتفاعات از جملـه  ژاژیله   اسپیدار   گلان  و چنـد ارتفـاع مهـم دیگـر در منطقه عمومی  ماووت  آزاد شد اما توقف عملیات و تلاش های دشمن ...
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقـلاب اسـلامی بــرای تصـرف و تامین بخشی از بلندي های مشرف بـه شـهر و منطقـه  قلعـه دیـزه  عراق در جبهه شمالی (کردستان ایران) عملیات  نصر  5  را طــ ...
یکی از سلسله های عملیاتهای نصر که بیشتر در محورهای جبهه شمالی و میانی انجام می شد عملیات  نصــر 6  در محـور  میمک  بود. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به حضــور و تسـ ...
تابستان سال 1366 با درگیری محدود ایران و آمریکا در خلیــج فارس همراه بود. از طرفی زمان انجام عملیات در غرب کشور فرماندهان را بر آن داشت که حرکتی را به سوی غرب آغاز کنند. طی این مدت عملیـات های نصر 4 5 ...
جنگ بر روی زمین و با فروکش کــردن بحــران خلیـج فارس و پایان درگیري های دریایی ناوهای آمریکایی با ایران دوبــاره دارای اولویت و مورد توجه فرماندهان واقع شد. از سوی دیگر اجرای عملیاتهایی چـون  کــ ...
جنگ بر روی زمین و با فروکش کــردن بحــران خلیـج فارس و پایان درگیري های دریایی ناوهای آمریکایی با ایران دوبــاره دارای اولویت و مورد توجه فرماندهان واقع شد. از سوی دیگر اجرای عملیاتهایی چـون  کــ ...
تیپ 40 سراب از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران در منطقه میان تنگ واقع در حوالي سومار عملیات نصر 3 را در تداوم عملیاتهـاي محدود نیروهاي خودي طرح ریزي و اجرا نمود. از آنجا کــه هـدف این عملیات عمدت ...
سه ماه پس از انجام ناموفق عملیات والفجر مقدماتي عملیـات  والفجر 1  در منطقه شمال غربي  فکه  تا بلنــدیهاي  حمـرین  که هنوز قسمتي از آنها با وجود عملیات محرم از 5 ماه پیش ...
تمــرکز و هوشــیاری دشــمن در منطقـه عملیاتی  بیت المقدس 2  و مشکلات طبیعی از جمله طغیان رودخانه ها باعث شد که طراحان جنگ ادامه کار در آن محور را رها کرده و به عملیاتی دیگـر در منطقـه   ...
جنگ عملیات  والفجر 2  از سلسله عملیاتهـای  والفجـر  در 29 تیر ماه 1362 در منطقه مرزی پیرانشهر و بلنــدیهای  حـاج عمران  در شمال غربی ایران توسط یگان های سپاه پاسداران و ا ...
شهر  مهران  پس از گذشت نزدیک به سه سال از آغــاز جنگ تحمیلی همچنان در اشغال عراق بود تا اینکه عملیات  والفجـر 3  در 7 مردادماه 1362 به انجام رسید و این شهر به دست رزمندگان ارتش و س ...
دشــت وســیع و دره  شــیلر  میــان شـهر مرزي  بانه  و  مریوان  با فرورفتگي خاصي که از خاک عراق به داخل ایران دارد منطقه مهمـي در گذشته و تـاریخ جنـگ تحمیلـي بـه شـمار مـی ...
عملیات  والفجر 5  ساعت 24 روز 27 بهمن ماه 1362 با رمــز  یا زهرا (س)  در منطقـه کوهسـتاني  چنگولـه  حــد فاصـل شهرهاي مهران و دهلران به اجرا درآمد. نیروهاي عمــل کننــده ...
نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساعات باقی مانده تا عملیات بزرگ خیبر و برای انهدام بخشی از توان جنگی قوای دشــمن عملیات  والفجر 6  را در جنوب دهلران طرح ریزی کردند تا این طـرح در منطق ...
با فتح خرمشهر دشمن در صحنه رویارویي با رزمندگان اســلام به لاک دفاعي فرورفت. پیروزي هایي که پس از آن به دست آمد برتري قـدرت ایران را در جبهه هاي جنوب آشکار کرد. این روند تا سال 1364 یعـني شروع حمله ای ...
استراتژی تعقیب دشمن در جبهه شمالی بــا سلســله عملیاتی در این مناطق آغاز شد و نیروهای ایرانی توانستند به پــیروزی هـای مهمی در منطقه  چوارتا  دست پیدا کنند. چند روز پس از پایان عملیـات و تحو ...
عملیات  والفجر مقدماتي  با هدف تصرف پـل  غزیلـه  و سپس پیشروي به سوي شهر  العماره  عراق طرح ریزي شده بود البتـه انجـام عملیات محرم دسترسي به این مهم را آسان جلوه مي داد. ...

ابزار هدایت به بالای صفحه