شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[7 / 11 / 1399] شهردار شریف آباد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
منطقه شرهاني با وجود ارتفاعات حمرین و تپه 175 در منطقــه شمالي جبهه جنوب براي عراق اهمیت خاص خود را دارد. بر این اســاس این منطقه شاهد درگیري هاي بسیار گسترده اي بود که هـر چنـد موفقیـت هاي ابتدایي را ...
سرانجام بعد از فراز و نشیب هاي چهارماه اولیه سال 1367 29 مرداد ماه همان سال آتش بس رسمي بین دو نــیروي متخاصــم آغاز گردید. وضعیت عمومي تمام مناطق آرام و بدون حادثه گزارش شد. در منطقـه شرهاني تدبیر لش ...
منطقه عمومي شلمچه یکي از مناطقي است که بیشترین فعالیت نظامي را در جنگ شاهد بوده است. بعد از درگیریهــاي ابتــداي جنگ نتیجه عملیات بیت المقدس آخرین حد پیشروي رزمندگان اسلام بود. سـپس عملیات والفجر 8 و ...
در تاریخ 19 مهرماه 1359 نیروهاي عراقي توانستند بــر روي رودخانه کارون در حوالي روستاي مارد در خاک جمهـوري اسـلامي ایــران یک دستگاه پل شناور را نصب کرده و در حالیکه نبرد تن به تن در خرمشـهر ادامه داشت ...
دفاع از خرمشهر و محور شمالي آن در منطقه حسینیه توسط ایراني هـا مهمترین موضوعي بود که فکر فرمانــدهان نظــامي وقت را در قبل از پیروزي انقلاب اسلامي ایران به خود مشغول کرده بود و بر این اسـاس تأسیسات مر ...
حملات عراقي ها تحت عنوان  دفاع متحرک  که مدتي متوقف شـده بود در سه ماهه اول سال 1366 نیز ادامه یافت و دامنــه ایــن حملات به منطقه صالح آباد مهران و شور شیرین کشیده شــد. ولــي ویژگي این عمل ...
عراقي ها بعد از شکست سنگین در بستان احتمال دادنـد کـه نیروهـاي ایراني در منطقه پل کرخه و یا در منطقه شــوش حملــه نماینـد. لذا با استحکام بخشیدن به مواضع خود و تقویـت نیروهایشـان بـا یگانهـاي توپخانه ...
این عملیات که با شیوه غیرکلاسیک (محدود) در تـاریخ 25 اردیبهشـت ماه 1360 صورت گرفت منجر به 2 کیلومتر پیشروی و تسخیر تپه های  مدن  در محور شهید  موذنی  در شمال آبـادان ­ کـه دشمن ...
عملیات شهید مدنی در بیست و هفتــم شــهریورماه 1360 به منظور انهدام توان رزمی دشمن در منطقه عمومی سوسنگرد به صورت محدود صورت گرفت. در این یـورش کوتــاه مــدت نیروهـای سپاه و ارتش توانستند با یاری یکدیگ ...

ابزار هدایت به بالای صفحه