شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 9 / 1399] به روایت جعفر امیری عشایرزاده فیروزآبادی؛
[13 / 9 / 1399] مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور؛
[13 / 9 / 1399] معرفی کتاب؛
[13 / 9 / 1399] مسئول دفتر حفظ آثار دفاع مقدس شهرستان تنکابن خب ...
[13 / 9 / 1399] شهید علی‌اکبر حسین‌پور؛
[13 / 9 / 1399] شهید بهروز ترکاشوند؛
[14 / 9 / 1399] وصیتنامه شهید «محمد احمدی جوان»؛
[14 / 9 / 1399] وصیت‌نامه شهید «قاسم ابراهیمی»؛
[13 / 9 / 1399] معاون روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثار د ...
[13 / 9 / 1399] شهید «ابراهیم شمس»؛
[13 / 9 / 1399] روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) خبر داد؛
[14 / 9 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران مطرح کرد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
عراقیها از همان ماههاي اول جنگ به این ارتفاعات مهم و اسـتراتژیک چشم داشته و آن را اشغال و در دست گرفتند همچنیــن بـا استفاده از موقعیت همین ارتفاعات بود که به سادگي جاده ورودي به سرپل ذهـاب ­ پادگ ...
یک سال از انجام عملیات خیبر مــي گذشــت و تجربـه هاي ارزنده و فراواني براي فرماندهان جنگ به دست آمــده بــود. چندین فرمانده و نیروي کارآمد به شهادت رسیده و از همه عملیاتهایي کــه طـرح ریزي شده بود تنه ...
عراق با تداوم اشغال خرمشهر مي کوشید آخرین و مهمترین اهرم فشار خود را براي واداشتن ایران به شرکت از موضع ضعف در مذاکرات  صلح  حفظ کند. متقابلاٌ  آزادسازي این شهر مي توانست نمـاد تحمیـل ا ...
دسترسي به ارتفاع  گرده رش  با عملیـات نصـر 8 میسـر شـد و امکان عبور از رودخانه  قلعه چولان  و ورود به غرب پیشروي به سـمت شمال و جنوب منطقه را فراهم آورده بود ضمن آنکه با عملیات نصر ...
عملیات  بیت المقدس 3  بـر پایـه تجزیـه و تحلیـل فرمانـدهان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان عملیات بیـت المقـدس 2­ که دو ماه پیش به انجام رسیده بود ­ طرح ریزی شد. &nb ...
  عملیات  والفجر 10  علاوه بر آزادسازی  حلبچــه  و تصرف چند ارتفاع مهم در منطقه سـبب نـزدیکی رزمنـدگان ایـران بــه تاسیسـات سد  دربندیخان  گردید همین امر باعث شد ...
در آخرین ماه های جنگ هشت ساله ایـران و عــراق و در هنگـامی که نیروهای ایران با پیروزی کامل موفق بــه پیشــروی در خاک دشمن و آزادسازی مناطق و شهرهای مهمی همچـون  حلبچــه  کردستان عراق شده بود ...
هنگامی که شهر  فـاو  سـقوط کـرد وضـعیت موشـک بـاران تهران و شهرهای ایران از سوی دشمن فروکش کرده بود. پس از گذشــت یک ماه از این بحران عملیات  بیت المقـدس 6  در محورهـای کوهستانی و ...
پس از تقویت دوبـاره ارتـش عـراق توســط حامیــان غربي صدام و هزینههایي که کشورهاي عربي خلیج فـارس صــرف حمایـت از رژیم عراق در رویارویي با ایران میکردند قواي مسلح این کشــور دسـت به تهاجماتي قابل توجه ...

ابزار هدایت به بالای صفحه